Ta oferta pracy jest nieaktualna od 189 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Controls and Compliance Specialist

 • Gliwice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-05-07

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Fluor Corporation is a global engineering leader that executes the most complex projects around the world. The Gliwice office provides services for biotechnological, chemical, refining and petrochemical industries. Our Clients include but are not limited to: 3M Poland, BASF, PKN Orlen S.A., Grupa LOTOS S.A., Grupa AZOTY.

  In connection with the growth of our IT structures, we are seeking those interested in their career development in the position of:

  IT Controls and Compliance Specialist
  Reference No.: 2018/it01
  Location: Gliwice
  You’ll be working in IT team located in Gliwice, which provides IT Controls and Compliance services globally by the Fluor corporation. We liaise closely with global structures located in the United States.


  Poland compliance team responsibilities include the following areas; you will have an opportunity to specialize in one of them:

  • Change Management (CM) Compliance - Review CM processes & work items in multiple systems for adherence to compliance requirements. Identify issues, notify issue owners, ensure issues are remediated. Compile compliance reports and upload to SharePoint monthly. Attend meetings to determine risk. Provide guidance on compliance/process questions.
  • Third-Party Audit Report Tracking - Maintain Audit report database. Verify contractual requirements and ensure audit reports are provided each year as contractually obligated. Review audit reports for issues.
  • Open Shares - Work in conjunction with IT Security team each month to review shares to determine if they contain confidential/restricted data and have unrestricted access (i.e. open shares).
  • Audit Issues - Ensure identified audit issues have been remediated, track activity in database. Generate reports.
  • Privacy / GDPR Audit Compliance – Provide audit support, tracking, risk remediation of audits.
  • Provide additional support for other team tasks / projects as needed and provide process improvement ideas.

  We can offer You Career Path(s) such as:

  • Audit / Compliance:
   • Obtain ISACA compliance certification (CISA, CRISC, etc.).
   • Learn how to conduct risk assessment of audit areas.
   • Career opportunities in IT, FGG, Internal Audit.
  • Security
   • Obtain an IT Security degree and/or certification (multiple subject areas).
   • Become a Fluor Subject Matter Expert in a security topic (e.g. cyber security).
  • Service Delivery / IT Operations

  Job Requirements:

  • General education in the field of IT (students are also welcome).
  • Excellent knowledge of tools i.e. MS Office package, Sharepoint, MS SQL Server, understanding of operating system’s internals (access rights, networking).
  • English language speaking and writing skills.
  • Excellent skills in coordination, communication, and attention to detail.
  • Self-starter who can work independently, understand assignments, and meet deadlines.
  • Ability to quickly learn how to use multiple types of systems and databases in order to obtain required evidence.
  • The capacity to take ownership of each assigned area Ability to apply logical thinking to gathering and analyzing information.
  • Be able to visualize, articulate, and solve problems.
  • Quickly adapt to change.
  • Maintain strict confidentiality on all items under review.

  We Offer:

  • Interesting work in a dynamic environment at a company with an established market position.
  • Professional development opportunities in international team.
  • A friendly working atmosphere at a company with an open organizational culture that is based on the support for the exchange of knowledge and experience and fosters quick professional growth.
  • Use of modern IT tools on a continuous basis.
  • Attractive compensation.
  • A rich additional benefits package.
  Candidates interested in the offer are encouraged to send their job applications by Aplikuj button, providing the above reference number in the title of the job application.
  aplikuj

  Please include the following statement in your application:

  I hereby give consent to the processing of my personal data by Fluor S.A. based in Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, for the needs that are necessary to conduct the recruitment process, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926 as amended).

  Those who wish to have their job applications entered into our Candidates Data Base are requested to attach the following statement: ”I hereby give consent to process and archive this job application for the future recruitment related purposes”.

  WE RESERVE THE RIGHT TO RESPOND TO THE SELECTED CANDIDATES ONLY

  bottom

  Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

    I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.

    II. FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Czula.

  2. Przedstawicielem Administratora tj. spółki FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 jest: Pan Steven M. Quevedo, e-mail: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 oraz osoby trzecie powiązane z administratorem umowami na realizacje określonych w statucie Spółki zadań.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

  - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  a) Prawo dostępu do danych osobowych

  Oznacza to, że może Pani/Pan żądać od Administratora uzyskania:

  - potwierdzenia, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe;

  - dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych;

  - informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  - informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;

  - informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;

  - informacji o planowanym okresie przechowywania;

  - o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora;

  - informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  - informacji o źródle danych osobowych;

  - informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji jeśli występuje.

  b) Prawo do sprostowania danych osobowych

  Oznacza to, że może Pani/Pan żądać od Administratora, aby Administrator niezwłocznie sprostował Pani/Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe.

  c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych

  Oznacza to, że może Pani/Pan żądać od Administratora, aby Administrator niezwłocznie uzupełnił Pani/Pana dane osobowe, jeśli są niekompletne.

  d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)

  Oznacza to, że może Pani/Pan żądać od Administratora, aby Administrator niezwłocznie usunął Pani/Pana dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

  - Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

  - Pani/Pan sprzeciwił(a) się przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, a Administrator nie ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;

  - Administrator przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.

  Administrator musi usunąć Pani/Pana dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na Administratora obowiązku. Administrator może odmówić Pani/Panu realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie przez Administratora z Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne:

  - dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

  - dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;

  - z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego),

  - dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych historycznych, statystycznych;

  - do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

  - dla wywiązania się z prawnego obowiązku wynikającego z odrębnych przepisów prawa.

  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Oznacza to, że może Pani/Pan żądać od Administratora, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

  - jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych, które Administrator przetwarza;

  - jeśli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan, aby Administrator je usunął, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

  - jeśli Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Pani/Panu;

  - jeśli Pani/Pan wniósł(a) sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.

  Jeśli skorzysta Pani/Pan z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

  - za Pani/Pana zgodą;

  - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  - w celu ochrony praw innej osoby, lub

  - z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

  d) Prawo do przeniesienia danych

  Oznacza to, że może Pani/Pan żądać od Administratora otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych lub upoważnić Administratora do przesłania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi - w powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

  Mogą to być dane osobowe, które Administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/Pana, jak i dane osobowe wynikające z Pani/Pana zachowania np. dane o kontaktach z Panią/Panem.

  Administrator przeniesie wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;

  - dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

  Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

  a) pisemnie na adres: FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice;

  b) pisząc na adres e-mail: [email protected];

  c) telefonicznie pod nr tel.: 32 239 10 51.

  Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.