Ta oferta pracy jest nieaktualna od 185 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Buyer

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 20.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Department of suspension systems before being part of a group of Delphi - the world's leading supplier of automotive technology, from 1 November 2009 is part of BWI's Group. Functioning since 2000 in Technical Centre in Krakow - a modern R & D center, we currently employ over 430 people. We design and implement the manufacture of passive and active suspensions for leading automobile manufacturers. Production and R & D centers belonging to the BWI Group are located among others in North America, Asia and Europe. In Krosno is our largest factory employing more than 1,200 employees.


  To Technical Center in Krakow we are looking for candidate for the position

  Junior Buyer
  Umowa na czas określony (1,5 roku)
  Location: Kraków
  (Ref.JB)

  Responsibilities:

  • Customer oriented, quality oriented and cost effective management of the indirect material procurement process for TCK,
  • Timely process of purchase requisitions and issuing purchase orders in accordance with the TCK Purchasing Procedure,
  • Effective management of all indirect, prototypes purchasing for the needs of TCK,
  • Adhere to all local and corporate policies and procedures,
  • Understand the quality standards requirements; make TCK suppliers aware and comply with these and support the quality standards’ improvement process for TCK suppliers.
  • Meet or exceed company targets in terms of savings and payment term extension.

  Qualifications: (R) Required or (P) Preferred

  • Higher education (R), and technical background (P),
  • Technical drawing (R),
  • Welcome experience in purchasing department (R)
  • Very good command of Polish and English (R), German or French (P)
  • Good communication and negotiation skills (R),
  • Strong analytical skills and ability to work independently (R),
  • MS WIN knowledge (R), SAP user level knowledge (R).

  In return for commitment, the company offers an interesting job in an international environment, contacts with the global automotive industry, attractive salary and the possibility of further development (trainings, etc).

  We kindly inform you that we contact only chosen candidates.
  W CV Prosimy o załączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji (w CV i/lub w liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę BWI Poland Technologies sp. z o.o.(na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).”Aby wziąć udział w przyszłym procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu:  
  “Ponadto wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez lub na rzecz administratora danych.”
  .

  Klauzula informacyjna dla kandydata w procesie rekrutacji nt.przetwarzania danych osobowych w firmie BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

  dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”,

  informuję, że:

  a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BWI Technologies Poland Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325636, NIP: 6762393320 PL, REGON: 120864503, (dalej: „Spółka”);

  b) Może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. telefonicznie pod numerem (12 685 13 00), korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub mailowo na adres: [email protected]

  c) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych fakultatywnych (wykraczających poza art.221KP) oraz zgoda na ich przetwarzanie po zakończonym procesie rekrutacji są dobrowolne, pozostałe dane w toku procesu rekrutacyjnego są przetwarzane przez Administratora na podstawie wymogu ustawowego;

  d) W stosunku do danych fakultatywnych oraz zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  e) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kompetencji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

  f) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.) - w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa;
  • art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu zawarcia umowy (czynności poprzedzających zawarcie umowy),
  • art. 6 ust.1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda, w zakresie Pani/Pana danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym, życiorysie, liście motywacyjnym, bądź pozyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach.

  g) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji oraz nie dłużej nić do 30 dni od zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

  h) Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach powierzonych im obowiązków służbowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom prawnym, podmiotom, którym zleciliśmy obsługę systemów informatycznych i świadczących na rzecz Spółki usługi IT, w tym dostawcom oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej; instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.   

  i) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

  j) W przypadkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody.

  k) Spółka nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich; w przypadku takiego zamiaru zostanie Pan/Pani o tym poinformowany.

  l) Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia.

  m) Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.