Oferta pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  BI Insight S.A. z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Władysława Jagiełły 4/U3, 02-495 Warszawa, tel. +48 (22) 20 11 499, a kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udziału w procesie rekrutacji. odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy BI Insight, którym udostępniona zostanie przekazana dokumentacja dotycząca wykształcenia oraz osiągnięć zawodowych.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

Pełny tekst polityki prywatności znajduje się tutaj: https://www.biinsight.pl/polityka-prywatnosci

"BI INSIGHT" S.A.

Junior Project Manager

"BI INSIGHT" S.A.O firmie

"BI INSIGHT" S.A.

Władysława Jagiełły 4/U3

Warszawa

opis opis
Od 2006 roku w BI Insight łączymy technologiczną wiedzę i rynkowe doświadczenie. Od początku działalności naszą misją jest projektowanie i wdrażanie rozwiązań bazując na własnych, nowoczesnych produktach oraz najnowszych technologiach informatycznych.
 
W związku z dynamicznym rozwojem szukamy osób z pasją, wiedzą i doświadczeniem na stanowisku:
Junior Project Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Wdrażanie i rozwój narzędzi Business Intelligence
 • Współpraca z klientem zewnętrznym, zarządzanie jego oczekiwaniami oraz uzgadnianie rozwiązań w zakresie wdrażanych funkcjonalności
 • Opracowywanie harmonogramów i budżetu projektu
 • Wdrażanie projektów zgodnie z harmonogramem i przewidzianym budżetem
 • Kierowanie pracami zespołu projektowego, bieżący nadzór nad przebiegiem prac
 • Raportowanie i prezentowanie postępów prac
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Bieżąca kontrola budżetu i terminowości wykonania zadań projektowych

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum rocznego doświadczenia w roli Project Managera lub podobnej
 • Umiejętności planowania budżetu i harmonogramu
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem projektowym
 • Orientacji na zrozumienie potrzeb klienta
 • Samodzielności w działaniu
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru business intelligence, hurtowni danych lub big data
 • Mile widziane certyfikaty z zarządzania projektami

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • Ciekawe i ambitne projekty w obszarze Business Intelligence, Big Data i Artificial Intelligence, realizowane dla firm z listy TOP500
 • Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i wyników
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Nieformalną atmosferę w biurze
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko przez okres 3 miesięcy.

Od 2006 roku w BI Insight łączymy technologiczną wiedzę i rynkowe doświadczenie. Od początku działalności naszą misją jest projektowanie i wdrażanie rozwiązań bazując na własnych, nowoczesnych produktach oraz najnowszych technologiach informatycznych.
 
W związku z dynamicznym rozwojem szukamy osób z pasją, wiedzą i doświadczeniem na stanowisku:
Junior Project Manager

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Wdrażanie i rozwój narzędzi Business Intelligence
 • Współpraca z klientem zewnętrznym, zarządzanie jego oczekiwaniami oraz uzgadnianie rozwiązań w zakresie wdrażanych funkcjonalności
 • Opracowywanie harmonogramów i budżetu projektu
 • Wdrażanie projektów zgodnie z harmonogramem i przewidzianym budżetem
 • Kierowanie pracami zespołu projektowego, bieżący nadzór nad przebiegiem prac
 • Raportowanie i prezentowanie postępów prac
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Bieżąca kontrola budżetu i terminowości wykonania zadań projektowych

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum rocznego doświadczenia w roli Project Managera lub podobnej
 • Umiejętności planowania budżetu i harmonogramu
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem projektowym
 • Orientacji na zrozumienie potrzeb klienta
 • Samodzielności w działaniu
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru business intelligence, hurtowni danych lub big data
 • Mile widziane certyfikaty z zarządzania projektami

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • Ciekawe i ambitne projekty w obszarze Business Intelligence, Big Data i Artificial Intelligence, realizowane dla firm z listy TOP500
 • Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i wyników
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Nieformalną atmosferę w biurze
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko przez okres 3 miesięcy.

Ogłoszenie archiwalne