Oferta pracy

Kandydat na Podinspektora Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra

Ignacego Mościckiego 6

Gorzów Wielkopolski

Twój zakres obowiązków

Aplikacja inspektorska (szkolenie) w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i OIP przez okres ok. jednego roku. Po zdanym egzaminie państwowym realizowanie działań kontrolno–nadzorczych i innych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasze wymagania

 • wymagane wykształcenie wyższe (magister inżynier): chemiczne, energetyczne, budowlane, mechaniczne, leśne i pokrewne,

 • wskazany minimum roczny staż pracy.

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B,

 • predyspozycje do samodzielnej pracy z umiejętnością radzenia sobie ze stresem,

 • obsługa komputera i edytora tekstu,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (nr telefonu, e-mail);

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;

 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Dodatkowe informacje

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp., 2 etaty

Dokumenty należy składać w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do OIP, dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra z dopiskiem: „oferta pracy – kandydat na podinspektora pracy”

Inne informacje: Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze. Informację o zakończeniu naboru publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Informację publikuje się na okres 14 dni.

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.pip.gov.pl