Ta oferta pracy jest nieaktualna od 186 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kasjer - Sprzedawca

 • Gniezno, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Swarzędz, Posada (pow. koniński; gm. Wierzbinek), wielkopolskie
 • Specjalista
 • 20.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  • ponad 500 sklepów
  • ponad 9 000 pracowników
  • własna
   logistyka
  • szkolenia wdrożeniowe
  • możliwość awansu

  Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

  Kasjer - Sprzedawca
  Miejsce pracy: Gniezno, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Swarzędz, Posada (pow. koniński; gm. Wierzbinek)

  U nas możesz pracować na:

  • Stanowisku kasowym oraz sali sprzedaży
  • Stoisku mięso-wędliny-sery-garmaż, gdzie będziesz:
   • obsługiwać klienta zgodnie ze standardami firmy
   • dbać o ekspozycję towaru oraz czystość i porządek na stanowisku pracy

  Oczekujemy od Ciebie:

  • Umiejętności pracy w zespole
  • Dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym
  • Mile widziane aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Oferujemy:

  • Pracę w przyjaznej atmosferze
  • Umowę o pracę na pełny lub część etatu
  • Szkolenia wdrożeniowe i programy rozwojowe
  • Możliwość awansu
  • Talony zakupowe na święta
  • Dofinansowanie kart sportowych
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

   

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  „Stokrotka” spółka z o. o. siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez „Stokrotka” spółka z o.o.”. 
   

  Informujemy, że bez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych aplikacja nie będzie rozpatrywana
  .
  KLAUZULA INFORMACYJNA  PROCES REKRUTACJI

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz udzielonych zgód i informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08, REGON 430452634- dalej jako Administrator.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu:  [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Administrator danych osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oceny Pani/Pana kompetencji potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) przepis prawa tj. art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 
  b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wskazane w pkt a) powyżej (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
  c) nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania kwalifikacyjnego. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonać oceny Pani/Pana kompetencje do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.
  d) jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pan/Pani zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na jakie Pan/ Pani aplikuje, nie dłużej niż 12 miesięcy od daty pozyskania od Pani/Pana danych osobowych.
  7. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek
  b) z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
  c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.
  9. Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) prawo do przenoszenia danych, 
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.