Oferta pracy

Kierowca kat. C+E

ARKUS & ROMETO firmie

 • Dębica, podkarpackie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 
ROMET
       LIDER NA RYNKU JEDNOŚLADÓW W POLSCE
PRODUCENT ROWERÓW
 
poszukujemy osoby na stanowisko:
KIEROWCA KAT. C+E
W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Miejsce pracy: ROMET sp. z o.o. Podgrodzie k/ Dębicy

Wymagania:

 • Prawo jazdy C+E
 • Własna działalność gospodarcza
 • Karta do tachografu cyfrowego
 • Doświadczenie zawodowe

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Roczna premię za bezszkodową jazdę
 • Usługi transportowe na terenie Polski – przewóz kontenerów
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Romet s p. z o. o (Pracodawca, A dministrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych o s obowych zawar tych w zgłosze niu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni a 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2 0 16 r. Nr 119, str. 1 , (dalej: RODO), informujemy,
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Romet s p. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39 200 Dębica. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Romet s p . z o. Podgrodzie 32c, 39 200 Dębica, e mail: [email protected] tel. 14 6848101.
 2. Administrator wyzna czył Ins p ektora Oc hrony Dan ych Osobowych, z którym moż na skontaktować się w s prawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowyc h prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danyc h Osobowych na adres Admini stratora z dopiskiem: „DANE OSOBOWE” Romet s p. z o. o., Podgrodzie 32c, 39 200 Dębica lub e mail: [email protected] , tel.
 3. Państwa dane osob owe będą przetwar zane w celu: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w przyszłym procesie rekrutacyjnym.
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej Umowy o pracę,
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby za w arcia ewentualnego Kontraktu B2B,
  3. przeprowadzenia i udziału Państwa w przyszłym proce sie rekrutacyjnym. Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zach owali Państwa CV w naszej bazie, należy umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Romet s p. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgł oszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 4. Podstaw ą przetwa rzania Pa ństwa danych osobowych w toku obecnej rekrutacji są:Podstawą przetw arzania Państwa danych osobowych w przyszłym procesie rekrutacyjnym jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz ądzenia, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda.
  1. przepisy Kodeksu Pracy (art. 22 1 Kodeksu Pracy) na potrzeby rekrutacji w celu nawiązania stosunku pracy w przypadku danych takich jak: i mię (imiona) i nazwisko, data urod z enia, podane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przeb ieg dotychc zasowego zatrudnienia,
  2. Rozporządzenie RODO podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządz enia, tj. żądanie podjęci a przez Administratora czynności rekrutacyjnych przed zawarciem Umowy, którą Państwo chcecie nawi ązać z Administratorem jako Pracodawcą lub jako stroną kontraktu B2B , art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. wypełnieni e obowiązku prawnego c iążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. uzasadniony intere s Administratora ochrona przed ewentualnymi roszczeniami 
  3. Rozporządzenie RODO art. 6 ust. 1 lit. a tj. dobrowol nie wyrażona zgoda w p rzypadku pozostałych danych osobowych (np. wizerunek, zainteresowania). Zgodę taką wyrazili Państwo wysyłając nam zgłos zenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a g dy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 mie sięcy. Po upływie wyznaczonych okresów przechowywania, Państwa dokumenty rekrutacyjne ulegną zniszczeniu.
 6. Odbiorcami Państwa danyc h osobowych mogą być w yłącznie podmioty, organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mo g ą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych Umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Adminis tratorem zgodnie z art . 28 RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora np. ś w iadczenie usług informatycznych przez zewnętrznych dostawców, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarzadzania rekrutacjami w zakre sie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organiza cji międzynarodowych
 9. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych or a z otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak że prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym cz a sie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zg ody przed jej cofni ęciem.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają P aństwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy