Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierowca - Montażysta

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 18.01.2019
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Firma DlaSpania jest największą w Europie siecią sprzedaży artykułów wyposażenia sypialni. Aktualnie posiadamy salony w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jesteśmy zorientowani na wyjątkowe produkty i najwyższe standardy obsługi klienta. Nasz zespół tworzą osoby ambitne i dynamiczne, które wykonują swoją pracę z pasją.

  Kierowca - Montażysta
  Miejsce pracy: Wrocław

  OFERUJEMY

  • wysokie wynagrodzenie od 3500,00 zł brutto
  • zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie w oparciu o umowę o pracę na cały etat
  • szkolenia
  • samochód służbowy i inne narzędzia pracy
  • odpowiedzialne stanowisko
  • pracę od poniedziałku do piątku

  OPIS STANOWISKA

  • dostarczanie towarów do klientów
  • wniesienie oraz usługi montażu
  • współpraca z magazynem
  • wykonywanie prac u klienta według standardów firmy
  • codzienny powrót do magazynu  

  OCZEKUJEMY

  • prawo jazdy kategorii B minimum 2 lata
  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • wysoka kultura osobista
  • samodzielność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Pracodawca nie wymaga CV

  „Przed wysłaniem swojego CV – zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych – DlaSpania Sp. z o.o., w związku z procesem rekrutacji – https://www.dlaspania.pl/informacje-dla-kandydatow-i-kandydatek-do-pracy

  Zanim wyślesz do nas swoje CV, przeczytaj poniższe informacje:

  1. Wyrażenie zgody oraz bezpośredni cel przetwarzania twoich danych osobowych przez dlaspania.pl

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w Twoim CV bo jest to niezbędne dla procesu rekrutacji.

  2. Administrator

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

  1. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych

  W razie konieczności skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

  - adres e-mail: [email protected]

  - telefon: +48 883 907 303

  - adres pocztowy: DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

  4. Możliwość wykorzystania twoich danych w innym celu

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DlaSpania.pl, którym jest:

  • egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych DlaSpania.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

  • obsługa Twoich próśb w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z procesem rekrutacji;

  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  5. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

  Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

  W przypadku Kandydatów niebędących obywatelami polskimi, możemy zbierać dane z dokumentów poświadczających tożsamość – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w stosunku do odpowiednich organów odpowiedzialnych za politykę imigracyjną.

  Podanie Twoich innych danych jest dobrowolne.

  6. Uprawnienia wobec DlaSpania w zakresie przetwarzanych danych

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DlaSpania; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia każdej z tych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

  9. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

  DlaSpania może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym DlaSpania w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. DlaSpania może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  10. Okres przechowywania Twoich danych

  DlaSpania przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do procesu rekrutacji.

  Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DlaSpania.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  11. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DlaSpania.pl

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz 1000), Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.