Oferta pracy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA WOBEC KANDYDATA/TKI DO PRACY
 
(imię i nazwisko Kandydata)……………………………………….........……………………………… (adres Kandydata)……………………………………………………..........……………………………………………………...
1. Wyrażam/nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę(y) na przetwarzanie przez Pracodawcę moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, w sporządzonym przeze mnie życiorysie/CV i załączonych do niego dokumentach poświadczających moje wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej nauki i zatrudnienia.
 
2. Wyrażam/nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę(y) na przetwarzanie przez Pracodawcę moich danych osobowych obejmujących mój wizerunek utrwalony techniką fotograficzną.
 
3. Przetwarzanie wskazanych w pkt 1 i 2 danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy u Pracodawcy.
 
4. Pracodawca jako administrator danych osobowych wyszczególnionych w pkt 1-2 informuje: 4.1. Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Szczecinie ul. św. Ducha 2 zarejestrowana Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043530 NIP 8521002307 REGON 810603415 4.2. Z Administratorem Danych można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub za pośrednictwem poczty kierowanej na adres ZARR SA z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 4.3. Cel przetwarzania danych: rekrutacja kandydatów do zatrudnienia u Pracodawcy, 4.4. Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy i art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4.5. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące kategorie odbiorców: organy państwowe i instytucje, którym Pracodawca zobowiązany jest przekazać dane Kandydata na mocy odrębnych przepisów.
 
5. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę. 5.1. Dane, o których mowa w pkt. 1-2, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy (należy określić termin) od daty ich pozyskania. 5.2. Na warunkach określonych w art. 15 i 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kandydat ma prawo dostępu do jego danych osobowych w bazie Pracodawcy i ich sprostowania, na warunkach określonych w art.17 ma prawo do usunięcia danych, na warunkach określonych w art. 18 do ograniczenia ich przetwarzania, a na warunkach określonych w art. 21 do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. 5.3. Kandydat ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 5.4. Kandydat ma prawo wnieść na działania administratora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5.5. Dane wskazane w pkt 1 i 2 są danymi niezbędnymi do realizacji procesu rekrutacji, ich nie podanie uniemożliwia zakończenie tego procesu.
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią niniejszej informacji, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
 
 
 
       ………………....…………………             data i podpis Kandydata/tki

Kierownik Biura/ instrumenty finansowe

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.O firmie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Świętego Ducha 2

Szczecin

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Biura/ instrumenty finansowe
Miejsce pracy: Szczecin

A. Opis stanowiska: Kierownik Biura

I. Planowany wymiar zatrudnienia: pełny etat

II. Miejsce wykonywania pracy: Szczecin, województwo zachodniopomorskie

III. Główne obowiązki:

nadzór i organizacja pracy Biura ds. Zarządzania systemem, w tym w szczególności:

 1. projektowanie instrumentów finansowych służących wsparciu przedsiębiorstw MMŚP,
 2. zarządzanie procesem przygotowania dokumentacji dotyczącej wdrażanych instrumentów finansowych,
 3. opracowywanie nowych instrumentów finansowych,
 4. monitorowanie zmian w przepisach prawa polskiego i unijnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz inicjowanie działań zmierzających do dostosowania działalności Spółki oraz wdrażanych projektów do zmian w otoczeniu prawnym,
 5. opracowywanie regulaminów, procedur wewnętrznych, wzorów dokumentów, wiążących interpretacji i wytycznych dla podmiotów współpracujących w zakresie wdrażania instrumentów finansowych,
 6. koordynacja sporządzania rocznych planów działań i innych dokumentów strategicznych dotyczących wdrażania instrumentów finansowych,
 7. przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych z realizowanymi przez Wydział projektami,
 8. współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pośrednikami finansowymi), Ministerstwem Rozwoju, Komisją Europejską).

IV. Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie instrumentów finansowych lub nadzór nad procesem wdrożeń,
 3. znajomość zasad funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy publicznych oraz prawa zamówień publicznych,
 4. bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność skutecznego realizowania zadań pod presją czasu,
 5. umiejętność sprawnego zarządzania zespołem, w tym wyznaczania celów i monitorowania ich realizacji,
 6. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
 7. znajomość j. angielskiego.

V. Oferujemy:

 1. umowę o pracę,
 2. możliwość rozwoju i realizacji ciekawych projektów.

B. Wymagane dokumenty

 1. CV,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia o pracę pn. Obowiązek informacyjny administratora wobec kandydata do pracy – wzór poniżej.

C. Miejsce składania dokumentów:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
pok. 110 I p (Sekretariat)
lub za pomocą Aplikuj.

Ogłoszenie jest ważne przez 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że rozmowy mogą odbywać się w sposób zdalny, po wcześniejszym ustaleniem terminu i sposobu komunikacji z kandydatem.

D. Dodatkowe informacje:

 1. ZARR S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
 2. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi w dokumentach aplikacyjnych.
 3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Biura/ instrumenty finansowe

A. Opis stanowiska: Kierownik Biura

I. Planowany wymiar zatrudnienia: pełny etat

II. Miejsce wykonywania pracy: Szczecin, województwo zachodniopomorskie

III. Główne obowiązki:

nadzór i organizacja pracy Biura ds. Zarządzania systemem, w tym w szczególności:

 1. projektowanie instrumentów finansowych służących wsparciu przedsiębiorstw MMŚP,
 2. zarządzanie procesem przygotowania dokumentacji dotyczącej wdrażanych instrumentów finansowych,
 3. opracowywanie nowych instrumentów finansowych,
 4. monitorowanie zmian w przepisach prawa polskiego i unijnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz inicjowanie działań zmierzających do dostosowania działalności Spółki oraz wdrażanych projektów do zmian w otoczeniu prawnym,
 5. opracowywanie regulaminów, procedur wewnętrznych, wzorów dokumentów, wiążących interpretacji i wytycznych dla podmiotów współpracujących w zakresie wdrażania instrumentów finansowych,
 6. koordynacja sporządzania rocznych planów działań i innych dokumentów strategicznych dotyczących wdrażania instrumentów finansowych,
 7. przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych z realizowanymi przez Wydział projektami,
 8. współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pośrednikami finansowymi), Ministerstwem Rozwoju, Komisją Europejską).

IV. Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie instrumentów finansowych lub nadzór nad procesem wdrożeń,
 3. znajomość zasad funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy publicznych oraz prawa zamówień publicznych,
 4. bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność skutecznego realizowania zadań pod presją czasu,
 5. umiejętność sprawnego zarządzania zespołem, w tym wyznaczania celów i monitorowania ich realizacji,
 6. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
 7. znajomość j. angielskiego.

V. Oferujemy:

 1. umowę o pracę,
 2. możliwość rozwoju i realizacji ciekawych projektów.

B. Wymagane dokumenty

 1. CV,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia o pracę pn. Obowiązek informacyjny administratora wobec kandydata do pracy – wzór poniżej.

C. Miejsce składania dokumentów:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
pok. 110 I p (Sekretariat)
lub za pomocą Aplikuj.

Ogłoszenie jest ważne przez 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że rozmowy mogą odbywać się w sposób zdalny, po wcześniejszym ustaleniem terminu i sposobu komunikacji z kandydatem.

D. Dodatkowe informacje:

 1. ZARR S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
 2. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi w dokumentach aplikacyjnych.
 3. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Ogłoszenie archiwalne