Oferta pracy

Kierownik Budowy

Blockhaus Sp. z o.o.O firmie

7 000‐12 000 zł brutto / mies.
 • Jaworowa 21
  Łaziska Górne, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Blockhaus Sp. z o.o.

Jaworowa 21

Łaziska Górne

Je­ste­śmy ro­dzin­ną firmą bu­dow­la­ną, dzia­ła­ją­cą w róż­nych sek­to­rach bran­ży. Kie­ru­jąc się zdo­by­tym do­świad­cze­niem oraz wy­kre­owa­ną na prze­strze­ni lat wizją ja­ko­ści, wy­ko­nu­je­my wła­sne In­we­sty­cje Miesz­ka­nio­we na te­re­nie wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go.

Dzię­ki ponad 20-let­nie­mu do­świad­cze­niu re­ali­zu­je­my także bu­do­wy w try­bie 
Ge­ne­ral­ne­go Wy­ko­naw­stwa, dla In­we­sto­rów ze­wnętrz­nych.

Głów­nym fi­la­rem na­szych dzia­łań są lu­dzie. Wie­rzy­my, że za suk­ce­sem każ­dej firmy stoją osią­gnię­cia każ­de­go pra­cow­ni­ka z osob­na. To wła­śnie nasz ze­spół kie­ru­jąc się otwar­to­ścią, wia­ry­god­no­ścią oraz od­po­wie­dzial­no­ścią two­rzy naszą wizję ja­ko­ści, którą sta­ra­my się prze­ka­zać w for­mie ofe­ro­wa­nych przez nas usług i miesz­kań.

Dołącz do naszego Zespołu.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz ciągle powiększającym się portfelem inwestycji własnych, poszukujemy nowych osób chcących dołączyć do naszego Zespołu.

Szukamy ludzi z pasją, odwagą w podejmowaniu decyzji oraz wyznających nasze wartości. Jeśli jesteś osobą ambitną, samodzielną oraz odpowiedzialną a także chcesz brać czynny udział w życiu własnego miejsca pracy - Blockhaus jest miejscem idealnym dla Ciebie.

www.blockhaus.com.pl

Kierownik Budowy

Poszukujemy na stanowisko Kierownika Budowy obiektów mieszkaniowch.
Lokalizacja budów: woj. Śląskie.

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za szeroko pojętą realizację przedsięwzięcia budowlanego, bądź jej części. Do zadań na niniejszym stanowisku należeć będą:

 • Organizowanie i nadzorowanie robót budowlanych.
 • Prowadzenie budowy w oparciu o harmonogram, kosztorys oraz zapisy umowne.
 • Sporządzenie przedmiarów robót, rozliczanie wykonawców / podwykonawców.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy.
 • Sporządzanie sprawozdań do kadry nadzorującej, ścisła współpraca z pozostałą kadrą firmy.

Od osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy oczekiwać będziemy samodzielności, odpowiedzialności oraz zaangażowania. Poszukujemy osoby ambitnej jak również starannej i kompetentnej, chcącej wspólnie z pozostałą kadrą tworzyć dobry wizerunek firmy.

Nasze oczekiwania:

 • Minimum 5-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku (Kierownik Budowy Obiektów Mieszkaniowych).
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe wraz z uprawnieniami do prowadzenia robót budowlanych.
 • Zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zorganizowanej pracy.
 • Wysoka znajomość zagadnień procesów budowlanych.
 • Znajomość oprogramowania branżowego (AutoCad, MS Project, Revit).

Mile widziana wysoka komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania relacji międzyludzkich. Osoba na niniejszym stanowisku będzie zarządzała kapitałem ludzkim firmy, jak również zewnętrznymi podwykonawcami.

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej firmie Inwestycyjno-Budowlanej z własnymi projektami inwestycyjnymi, jak również renomowanymi na lokalnym rynku kontrahentami.
 • Przyjazną atmosferę pracy z realną możliwością wpływu na budowę przedsiębiorstwa.
 • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko pracy.
 • Pakiet benefitów dopasowany do potrzeb i wymagań pracownika.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowania, odzwierciedlającym wkład w przedsiębiorstwo oraz oferowane doświadczenie.
 • Kartę multisport,
 • samochód, komputer telefon służbowy.
 • 40 godzin w tygodniu (soboty z reguły wolne od pracy).

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy