Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Budowy

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Nowe Sady 19

Polesie

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • nadzór i koordynacja pracy pracowników budowy,

 • kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa,

 • przygotowywanie specyfikacji zamówień na materiały, roboty budowlane i sprzęt,

 • sporządzanie obmiaru robót,

 • prowadzenie dokumentacji budowy,

 • dbałość o terminowe wykonanie robót,

 • przygotowywanie do odbioru technicznego ukończonych robót wraz z dokumentacją powykonawczą,

 • koordynowanie pracy w celu zapewnienia przestrzegania zasad BHP,

 • dbałość o prawidłowy przebieg prac związanych z likwidacją placu budowy po zakończeniu robót.

Nasze wymagania

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i kosztorysowania,

 • umiejętność sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami,

 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów takich jak AutoCad, Norma,

 • umiejętność współpracy z załogą.

Oferta kandydata musi zawierać:

• CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia budowlane, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

• oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji.”

• W celu przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby kolejnych i przyszłych procesów rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego wyrażenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Budowy” lub klikając w przycisk Aplikuj szybko.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

O nas

Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi, ul. Nowe Sady 19

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze, 1 etat

Kierownik Budowy

Warunki pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: teren M. Łodzi