Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Budowy

 • podkarpackie
 • Kierownik
 • 17.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Instal Kraków S.A. zatrudni osobę na stanowisko:

  Kierownik Budowy
  Miejsce pracy: Małopolska, Śląsk, Podkarpacie

  Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

   

  Zakres obowiązków: 

  • nadzór i kontrola techniczna prowadzonych budów;
  • opracowanie planów budowy i nadzór nad ich realizacją;
  • koordynacja dostaw materiałów;
  • kierowanie i koordynacja pracy wszystkich uczestników procesu wykonywanej budowy;
  • zapewnienie przestrzegania na budowie obowiązujących przepisów, związanych z jej działalnością.

  Wymagania:

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
  • min. 2-3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
  • prawo jazdy;
  • znajomość języka angielskiego;
  • znajomość pakietu MS Office;
  • samodzielność, dokładność, zaangażowanie i odpowiedzialność.

  Oferujemy: 

  • współpracę z zespołem kompetentnych i wykwalifikowanych współpracowników;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • pracę w firmie o wieloletniej tradycji.
  Osoby zainteresowane spełniające nasze wymagania prosimy o przesyłanie ofert za pomocą przycisku Aplikuj
  Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 
   
  Prosimy o dopisanie do składanej aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, zawartych w CV, liście motywacyjnym lub innych złożonych w procesie rekrutacji dokumentach.” Informujemy, że brak zamieszczenia klauzuli tej treści spowoduje niezwłoczne i trwałe usunięcie Pani/Pana oferty aplikacyjnej.
  Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do składanej aplikacji poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”.
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce Instal Kraków S.A. w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych, wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (adres ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042496 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
  - przez e-mail: [email protected],
  - telefonicznie: 12 652 21 02.
   
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym przetwarzaniem związanych, w następujący sposób:
  listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków, przez e-mail: [email protected]
  telefonicznie 12 652 22 07.
   
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kompetencji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
  Podstawa prawna:
  - art. 22¹ ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 poz.917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.) - w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa;
  - art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu zawarcia umowy (czynności poprzedzających zawarcie umowy),
  - art. 6 ust.1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w zakresie Pani/Pana danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zamieszczonych w życiorysie, liście motywacyjnym, bądź pozyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach;
  - art. 9 ust.2 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w przypadku gdy w dokumentach znajdą się Pani/Pana dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO.
   
  4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
   
  5. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach powierzonych im obowiązków służbowych, podmiotom świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom, którym zleciliśmy obsługę systemów informatycznych i świadczących na rzecz Spółki usługi IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Zgoda może być odwołana w dowolnym czasie, w następujący sposób: listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków, przez e-mail: [email protected]; telefonicznie 12 652 22 07.
  Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w szczególności z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne dla uczestnictwa procesie rekrutacyjnym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   
  8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
   
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   
  Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce Instal Kraków S.A. w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych, wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (adres ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042496 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  - listownie na adres ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
  - przez e-mail: [email protected],
  - telefonicznie: 12 652 21 02.
   
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym przetwarzaniem związanych, w następujący sposób:
  listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków, przez e-mail: [email protected]
  telefonicznie 12 652 22 07.
   
  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kompetencji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
  Podstawa prawna:

  - art. 22¹ ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 poz.917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.) - w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa;
  - art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu zawarcia umowy (czynności poprzedzających zawarcie umowy),
  - art. 6 ust.1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w zakresie Pani/Pana danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zamieszczonych w życiorysie, liście motywacyjnym, bądź pozyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach;
  - art. 9 ust.2 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w przypadku gdy w dokumentach znajdą się Pani/Pana dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO.
   
  4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
   
  5. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach powierzonych im obowiązków służbowych, podmiotom świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom, którym zleciliśmy obsługę systemów informatycznych i świadczących na rzecz Spółki usługi IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Zgoda może być odwołana w dowolnym czasie, w następujący sposób: listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków, przez e-mail: [email protected]; telefonicznie 12 652 22 07.
  Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w szczególności z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne dla uczestnictwa procesie rekrutacyjnym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
   
  8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.