Oferta pracy

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIEO firmie

 • Nowy Sącz, małopolskie

 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 27 sty 2021
 • Pełny etat
 • Kierownik

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE

Kierownik Delegatury w Nowym Sączu

Miejsce pracy: Nowy Sącz

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i organizacja pracy podległej komórki organizacyjnej;
 • Prowadzenie spraw w zakresie zagadnień merytorycznych podległej komórki organizacyjnej;
 • Należyta organizacja pracy tj. rozdział spraw pomiędzy poszczególnych pracowników podległej komórki organizacyjnej;
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań należących do zakresu działania podległej komórki organizacyjnej;
 • Przestrzeganie przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy;
 • Nadzór nad poprawnym merytorycznie wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;
 • Podejmowanie decyzji a także parafowanie, akceptacja i podpisywanie pism
  w sprawach niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Zastępcy;
 • Zgodność z prawem aprobowanych, podpisywanych przez siebie spraw;
 • Dokonywanie oceny bezpośrednio podległych pracowników;
 • Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb Urzędu zlecanych przez bezpośredniego przełożonego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Zastępcę.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe związane z architekturą i urbanistyką, budownictwem, konserwacją i ochrona zabytków,  ochroną dziedzictwa kulturowego lub historią sztuki  
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zabytków co najmniej 5 lat 
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • wiedza z zakresu architektury historycznej i zabytkowej
 • znajomość zabytków regionu
 • znajomość przepisów  prawa budowlanego
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy:

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Warunki pracy:

praca administracyjno-biurowa, praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m, stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe, 2. budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Twoja aplikacja musi zawierać:

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 22 stycznia 2021 roku - w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "nabór na stanowisko Kierownika Delegatury w Nowym Sączu"

dokumenty wyślij na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu.
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


Kierownik Delegatury w Nowym Sączu

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i organizacja pracy podległej komórki organizacyjnej;
 • Prowadzenie spraw w zakresie zagadnień merytorycznych podległej komórki organizacyjnej;
 • Należyta organizacja pracy tj. rozdział spraw pomiędzy poszczególnych pracowników podległej komórki organizacyjnej;
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań należących do zakresu działania podległej komórki organizacyjnej;
 • Przestrzeganie przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy;
 • Nadzór nad poprawnym merytorycznie wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;
 • Podejmowanie decyzji a także parafowanie, akceptacja i podpisywanie pism
  w sprawach niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Zastępcy;
 • Zgodność z prawem aprobowanych, podpisywanych przez siebie spraw;
 • Dokonywanie oceny bezpośrednio podległych pracowników;
 • Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb Urzędu zlecanych przez bezpośredniego przełożonego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Zastępcę.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe związane z architekturą i urbanistyką, budownictwem, konserwacją i ochrona zabytków,  ochroną dziedzictwa kulturowego lub historią sztuki  
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zabytków co najmniej 5 lat 
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • wiedza z zakresu architektury historycznej i zabytkowej
 • znajomość zabytków regionu
 • znajomość przepisów  prawa budowlanego
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy:

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Warunki pracy:

praca administracyjno-biurowa, praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m, stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe, 2. budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Twoja aplikacja musi zawierać:

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 22 stycznia 2021 roku - w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "nabór na stanowisko Kierownika Delegatury w Nowym Sączu"

dokumenty wyślij na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu.
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Ogłoszenie archiwalne