Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Kierownik do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki do Biura Marki i Wizerunku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIEO firmie

6900–7500 złbrutto / mies.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Jagiellońska 26

Warszawa

top
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
KIEROWNIK
do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
do Biura Marki i Wizerunku
wymiar etatu – 1/1
Przewidywana kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe,
w przedziale: 6900 do 7500 zł.
 

Do Twoich głównych zadań na stanowisku będzie należało m. in.:

 • Planowanie, koordynowanie, nadzorowanie i sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad pracą pracowników Biura Marki i Wizerunku, dbanie o rozwój podległych pracowników oraz organizowanie i ocenianie ich pracy.
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i kontroli funkcjonalnej nad pracą pracowników Biura, w tym m. in.:
  • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i zatwierdzania projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz projektów graficznych stoisk wystawienniczych przygotowywanych przez komórki organizacyjne urzędu w zakresie zgodności z System Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze oraz spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystanie logo Marki Mazowsze;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez zarząd zgody na wykorzystanie herbu województwa;
  • prowadzenie spraw dotyczących opracowywania materiałów promocyjno-informacyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz wydawaniem materiałów informacyjno-promocyjnych oraz udostępnianiem w celach promocyjnych materiałów wizerunkowych z logo Marki Mazowsze i herbem Województwa typu roll-up, baner;
  • prowadzenie spraw związanych z badaniami marketingowymi;
  • aktualizowanie, wdrażanie oraz realizowanie zadań wynikających ze Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego (w tym m.in.: monitorowanie i ewaluacja programów strategicznych, opracowywanie i monitorowanie planu działań promocyjnych Województwa Mazowieckiego).

Aplikuj, jeśli masz:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 4 letni staż pracy.
 • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie public relations i/lub współpracy z mediami i/lub prowadzenia projektów PR-owych i/lub wydawniczych.
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu materiałów promocyjnych i/lub budowania marki.

 

Twoim dodatkowym atutem będą:

 • Studia podyplomowe, kursy i szkolenia w zakresie: promocji i reklamy, budowania i zarządzania marką, public relations, mediów społecznościowych, badań wizerunkowych, zarządzania projektami, administracji, zarządzania zespołem, finansów publicznych, menadżera publicznego, marketingu potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.
 • Znajomość obsługi komputera - pakietu MS Office.
 • Posiadanie kompetencji:
  • zarządzania zespołem,
  • zarządzania projektami,
  • planowania,
  • pracy zespołowej,
  • wiedzy zawodowej.
 • Znajomość jednego z języków roboczych UE (angielski, francuski, niemiecki) na poziomie B1 – możliwa weryfikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Znajomość z zakresu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego – weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowo oczekujemy od Ciebie:

 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
 • Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Nieposzlakowanej opinii.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Pracę w nowocześnie zarządzanej i docenianej na rynku instytucji
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy oraz możliwość awansu
 • Program mentorski dla nowozatrudnionego pracownika
 • Wsparcie doświadczonego zespołu
 • Atrakcyjne dodatkowe benefity i świadczenia pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, karta sportowo-rekreacyjna)

Informacje dodatkowe:

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu.
 • Praca w zespole oraz indywidualna.
 • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.

 

(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).

 

Twoja oferta powinna zawierać:

 • kwestionariusz osobowy (docx, 18,6 kB),
 • oświadczenia dla kandydatów (docx, 36 kB),
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (docx, 15,6 kB),
 • kserokopie dyplomów,
 • kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań,
 • adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
 
Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 23 stycznia 2020 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 23 stycznia 2020 r.
 
Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy i informację „Oferta pracy nr 5.2020”, można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w Informacji (parter) lub przy ul. S. Okrzei 35, w Kancelarii Ogólnej (IV piętro, pokój 424 A), wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości.
 
Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu powyżej, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będzie brane pod uwagę w procesie naboru.
 
Po weryfikacji formalnej złożonych przez Ciebie dokumentów kolejnym etapem jest test. Jeśli spełniłeś wymogi formalne, o terminie oraz miejscu pisania testu, zostaniesz poinformowany e-mailowo lub telefonicznie. Do rozmowy kwalifikacyjnej będziesz zaproszony, jeśli uzyskasz pozytywny wynik z testu.
 
Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących Ciebie, jeśli ubiegasz się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszczony jest w Zasadach naboru.
 
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (www.mazovia.pl. – Oferty pracy – Oferty pracy w urzędzie marszałkowskim – Przebieg procesu naboru – Ogłoszenie nr 5.2020) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
  • tel. (22) 5979-100
  • email: [email protected]
  • ePUAP: /umwm/esp;
 • Inspektor ochrony danych

Twoje dane osobowe jako kandydata:

 • będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy;
 • mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane.
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 • W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Tobie prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 
Przesłanie przez Ciebie aplikacji do procesu rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.
Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje tylko i wyłącznie z Twojej inicjatywy.
Podanie danych osobowych przez Ciebie jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 
Dziękując wszystkim zainteresowanym,
informujemy, że odpowiemy na wszystkie poprawnie złożone aplikacje.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
KIEROWNIK
do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
do Biura Marki i Wizerunku
wymiar etatu – 1/1
Przewidywana kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe,
w przedziale: 6900 do 7500 zł.
 

Do Twoich głównych zadań na stanowisku będzie należało m. in.:

 • Planowanie, koordynowanie, nadzorowanie i sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad pracą pracowników Biura Marki i Wizerunku, dbanie o rozwój podległych pracowników oraz organizowanie i ocenianie ich pracy.
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i kontroli funkcjonalnej nad pracą pracowników Biura, w tym m. in.:
  • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i zatwierdzania projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz projektów graficznych stoisk wystawienniczych przygotowywanych przez komórki organizacyjne urzędu w zakresie zgodności z System Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze oraz spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystanie logo Marki Mazowsze;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez zarząd zgody na wykorzystanie herbu województwa;
  • prowadzenie spraw dotyczących opracowywania materiałów promocyjno-informacyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz wydawaniem materiałów informacyjno-promocyjnych oraz udostępnianiem w celach promocyjnych materiałów wizerunkowych z logo Marki Mazowsze i herbem Województwa typu roll-up, baner;
  • prowadzenie spraw związanych z badaniami marketingowymi;
  • aktualizowanie, wdrażanie oraz realizowanie zadań wynikających ze Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego (w tym m.in.: monitorowanie i ewaluacja programów strategicznych, opracowywanie i monitorowanie planu działań promocyjnych Województwa Mazowieckiego).

Aplikuj, jeśli masz:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 4 letni staż pracy.
 • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie public relations i/lub współpracy z mediami i/lub prowadzenia projektów PR-owych i/lub wydawniczych.
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu materiałów promocyjnych i/lub budowania marki.

 

Twoim dodatkowym atutem będą:

 • Studia podyplomowe, kursy i szkolenia w zakresie: promocji i reklamy, budowania i zarządzania marką, public relations, mediów społecznościowych, badań wizerunkowych, zarządzania projektami, administracji, zarządzania zespołem, finansów publicznych, menadżera publicznego, marketingu potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.
 • Znajomość obsługi komputera - pakietu MS Office.
 • Posiadanie kompetencji:
  • zarządzania zespołem,
  • zarządzania projektami,
  • planowania,
  • pracy zespołowej,
  • wiedzy zawodowej.
 • Znajomość jednego z języków roboczych UE (angielski, francuski, niemiecki) na poziomie B1 – możliwa weryfikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Znajomość z zakresu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego – weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowo oczekujemy od Ciebie:

 • Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
 • Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Nieposzlakowanej opinii.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Pracę w nowocześnie zarządzanej i docenianej na rynku instytucji
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy oraz możliwość awansu
 • Program mentorski dla nowozatrudnionego pracownika
 • Wsparcie doświadczonego zespołu
 • Atrakcyjne dodatkowe benefity i świadczenia pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, karta sportowo-rekreacyjna)

Informacje dodatkowe:

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu.
 • Praca w zespole oraz indywidualna.
 • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.

 

(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).

 

Twoja oferta powinna zawierać:

 • kwestionariusz osobowy (docx, 18,6 kB),
 • oświadczenia dla kandydatów (docx, 36 kB),
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (docx, 15,6 kB),
 • kserokopie dyplomów,
 • kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań,
 • adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
 
Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 23 stycznia 2020 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 23 stycznia 2020 r.
 
Dokumenty aplikacyjne w formie papierowej, zawierające na kopercie dane nadawcy i informację „Oferta pracy nr 5.2020”, można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w Informacji (parter) lub przy ul. S. Okrzei 35, w Kancelarii Ogólnej (IV piętro, pokój 424 A), wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości.
 
Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu powyżej, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będzie brane pod uwagę w procesie naboru.
 
Po weryfikacji formalnej złożonych przez Ciebie dokumentów kolejnym etapem jest test. Jeśli spełniłeś wymogi formalne, o terminie oraz miejscu pisania testu, zostaniesz poinformowany e-mailowo lub telefonicznie. Do rozmowy kwalifikacyjnej będziesz zaproszony, jeśli uzyskasz pozytywny wynik z testu.
 
Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących Ciebie, jeśli ubiegasz się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszczony jest w Zasadach naboru.
 
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (www.mazovia.pl. – Oferty pracy – Oferty pracy w urzędzie marszałkowskim – Przebieg procesu naboru – Ogłoszenie nr 5.2020) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
  • tel. (22) 5979-100
  • email: [email protected]
  • ePUAP: /umwm/esp;
 • Inspektor ochrony danych

Twoje dane osobowe jako kandydata:

 • będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy;
 • mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane.
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 • W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Tobie prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.
 
Przesłanie przez Ciebie aplikacji do procesu rekrutacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.
Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje tylko i wyłącznie z Twojej inicjatywy.
Podanie danych osobowych przez Ciebie jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 
Dziękując wszystkim zainteresowanym,
informujemy, że odpowiemy na wszystkie poprawnie złożone aplikacje.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty