Logo Pracuj.pl

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik ds. księgowości

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU

 • Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU

Słowackiego 58

Jeżyce

Poznań

Twój zakres obowiązków

 • organizacja i nadzór nad wykonywaniem zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostek

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530)

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

 • nieposzlakowana opinia

 • wykształcenie – zgodne z odrębnymi przepisami polegającymi na obowiązku spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości

 • b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości

 • 3-letni staż pracy w księgowości lub wykonywanie przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy objętym ogłoszeniem o naborze

 • wiedza w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych), prowadzenia gospodarki finansowej samorządu gminnego, dochodów jednostek

Mile widziane

 • biegła znajomość obsługi programów finansowo – księgowych, bankowych oraz służących do sporządzania sprawozdawczości budżetowej; umiejętność pracy w sieci informatycznej związanej z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów

 • znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej

 • predyspozycje osobowościowe: profesjonalizm, wiarygodność, planowanie i analityka, obiektywizm, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres, samodzielność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, konsekwencja w działaniu, pozytywne nastawienie, komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem.

To oferujemy

 • 13 pensję,

 • Świadczenia pieniężne z ZFŚS,

 • Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.

Benefity

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

Wymagane dokumenty

 • CV- ze szczegółowym opisem przebiegu kariery zawodowej

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje:

 • Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "kierownik ds. księgowości".

 • Prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie innych danych osobowych zgodnie z informacją RODO w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

 • Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań

 • Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Oferty można także składać elektronicznie na adres: [email protected]

 • Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.