Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Kierownik ds. obronności i zarządzania kryzysowego

Gmina Siechnice

Gmina Siechnice

Ratusz

Siechnice

URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
ogłasza nabór na
wolne stanowisko kierownicze ds. obronności
i zarządzania kryzysowego w wymiarze 0,5 etatu

Do zadań na ww. stanowisku należy m. in.:

1) planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej,

2) opracowywanie planów działania i planów szkolenia na dany rok oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w zakresie obrony cywilnej,

3) organizacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu ostrzegania i alarmowania,

4) uzgadnianie niezbędnych dokumentów i planów z zakresu obrony cywilnej z właściwymi komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,

5) utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień oraz Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną RP i Strażą Miejską w zakresie spraw związanych z obroną cywilną                  i ochroną ludności,

6) w sytuacja kryzysowych współpraca z Sądami, Prokuraturą, Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Państwa, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjny, Żandarmerią Wojskową, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego,

7) planowanie i organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach z zakresu obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) opracowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów Formacji Obrony Cywilnej oraz prowadzenie szkoleń i treningów,

9) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

10) zbieranie i przetwarzania informacji o zagrożeniach,

11) koordynowanie prac gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach nagłych i nie przewidzianych zdarzeń,

 

Stanowisko pracy: praca administracyjno-biurowa oraz terenowa, wykonywana w systemie jednozmianowym w tym praca przy monitorze ekranowym 4 godziny lub powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282);

2) wykształcenie wyższe związane z obronnością kraju lub zarządzaniem kryzysowym,

3) minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie obronności kraju, zarządzania kryzysowego lub praca w służbach,

4) umiejętność posługiwania się środkami łączności, w tym radiostacją,

5) biegła obsługa komputera, w tym obsługa pakietu MS Office,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

zdolności przywódcze, umiejętność zarządzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych oraz nagłych   i nieprzewidzianych zdarzeń, umiejętność poszukiwania i pozyskiwania informacji, komunikatywność, samodzielność, terminowość, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, doświadczenie w zakresie wykonywania, przetwarzania i przechowywania dokumentacji ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności kandydata,

5) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,

9) oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych” - opatrzone własnoręcznym podpisem,

10) oświadczenie o niepełnosprawności, opatrzone własnoręcznym podpisem; kandydat, który korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, na rozmowie kwalifikacyjnej zobowiązany jest okazać oryginał dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane kompletne dokumenty aplikacyjne należy wrzucić do urny stojącej przed Urzędem Miejskim   w Siechnicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko kierownicze ds. obronności  i zarządzania kryzysowego” lub wysłać mailem na adres [email protected] - w terminie do dnia 30.11.2021 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne oraz wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najlepsze z punktu widzenia kryteriów oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

 

Ogłoszenie archiwalne