Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik ds. transportu i floty z j. rosyjskim

EUROFLEX POLAND sp. z o.o.

10 00015 000 brutto / mies.
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca mobilna
 • Praca od zaraz
 • запрошуємо працівників з України
 • Робота для іноземців
  без польської
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

EUROFLEX POLAND sp. z o.o.

Aleksandra Ostrowskiego 7

Fabryczna

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Mobilność i gotowośc do wyjazdow służbowych do Niemiec obowiązkowa!

 • Przeprowadzanie analiz wykorzystania floty;

 • Sporządzanie raportów dla kierownictwa firmy;

 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania flotą;

 • Realizacja zadań związanych z serwisowaniem floty pojazdów cieżarowych, planowanie napraw;

 • Kontrola terminow przegladow technicznych ciagnikow siodlowych oraz naczep

 • Prowadzenie dokumentacji napraw, gwarancji

 • Zarządzanie kierowcami polskiej i litewskiej firmy oraz koordynacja zmian kierowców na bazie

 • Sporządzanie protokołów z miejsca zdazrzeń drogowych;

 • Organizacja harmonogramu pracy kierowców, utrzymanie porządku i dyscypliny w miejscu pracy;

 • Monitorowanie/ ewidencjonowanie powstałych uszkodzeń oraz usterek, poszukiwanie ich przyczyn;

 • Bieżący kontakt i wsparcie kierowców;

 • Współpraca z działem działem ubezpieczeń

 • Bieżąca praca z działem planowania oraz dyspozytorów

 • Zarządzanie, koordynacja i nadzór nad eksploatacją pojazdów samochodowych będących w dyspozycji firmy;

 • Nadzór nad rejestracją pojazdów

 • Kierowanie pojazdów oraz naczep na obowiązkowe badania techniczne;

 • Kontrola nad stanem wyposażenia pomieszczeń warsztatu;

 • Prowadzenie ewidencji floty samochodowej;

 • Kontrola tras kierowców;

 • Nadzór, koordynacja szkód komunikacyjnych, spisanie protokołów, kontrola sytuacji bezpośrednio po zdarzeniu;

 • Zarządzanie, planowanie i nadzór pracy podległych pracowników bazy w Niemczech

 • Kontrola nad obiegiem dokumentów;

 • Nadzór nad przestrzeganiem polityki flotowej obowiązującej w Spółce;

 • Znajomość zagadnień z zakresu serwisu pojazdów;

 • Nadzór nad realizacją, rozwojem i usprawnianiem zadań działu transportu międzynarodowego;

 • Wdrażanie i nadzór nad realizowanymi projektami transportowymi;

 • Мобильность и готовность к командировкам в Германию обязательны!

 • Проведение анализа использования автопарка;

 • Подготовка отчетов для руководства компании;

 • Внедрение решений по управлению автопарком;

 • Выполнение задач, связанных с обслуживанием парка грузовых автомобилей, планированием ремонтов;

 • Контроль своевременности технических осмотров полуприцепов и тягачей

 • Ведение документации по ремонту и гарантии

 • Управление водителями польско-литовской компании и координация смены водителей на основании

 • Подготовка отчетов с места дорожно-транспортных происшествий;

 • Организация рабочего графика водителей, поддержание порядка и дисциплины на рабочем месте;

 • Мониторинг/учет повреждений и неисправностей, поиск их причин;

 • Постоянный контакт и поддержка водителей;

 • Взаимодействие со страховым отделом

 • Текущая работа с отделом планирования и диспетчерами

 • Управление, координация и надзор за эксплуатацией автомобилей, находящихся в распоряжении компании;

 • Контроль регистрации транспортных средств

 • Вождение транспортных средств и прицепов для прохождения обязательного технического осмотра;

 • Контроль за оборудованием помещений мастерской;

 • Ведение учета автопарка;

 • Контроль маршрута водителя;

 • Надзор, согласование повреждений связи, написание протоколов, контроль ситуации сразу после происшествия;

 • Управление, планирование и контроль работы подчиненных сотрудников базы в Германии

 • Контроль за оборотом документов;

 • Контроль за соблюдением действующей в Обществе политики использования парка;

 • Знание вопросов в сфере автосервиса;

 • Контроль за выполнением, развитием и совершенствованием задач отдела международных перевозок;

 • Реализация и сопровождение реализованных транспортных проектов;

Nasze wymagania

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, niezbędna w przypadku prowadzenia wielu procesów i spraw jednocześnie;

 • Minimum 5 lat doświadczenie w pracy z podobnym zakresem odpowiedzialności;

 • Gotowość do wyjazdów służbowych

 • Język rosyjski w mowie i pismie obowiązkowy;

 • Posiadanie ważnego prawa jazdy kat. CE

 • Posiadanie waznych dokumentów wyjazdowych za granicę np. wiza/ karta pobytu

 • Bardzo dobra znajomość mechaniki pojazdów oraz branży transportowo- logistycznej

 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań;

 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Znajomość zagadnień technicznych pojazdów ciężarowych

 • Znajomość przepisów związanych z czasem pracy kierowców oraz przepisów związanych transportem miedzynarodowym;

 • Umiejętności planowania i szybkiego podejmowania decyzji;

 • Gotowosc do pracy w godzinach nocnych

 • Mile widziane doświadczenie w programie loctracker:

 • Очень хорошая организация собственной работы, необходимая при одновременном ведении многих процессов и дел;

 • Опыт работы в аналогичной сфере ответственности не менее 5 лет;

 • Готовность к командировкам;

 • Русский язык в устной и письменной речи обязателен;

 • Наличие действующего водительского удостоверения CE;

 • Наличие действительных проездных документов за границей, например, визы/вида на жительство;

 • Очень хорошее знание автомеханики и транспортно-логистической отрасли;

 • Умение управлять человеческими ресурсами;

 • Самостоятельность и инициативность в выполнении порученных задач;

 • Стрессоустойчивость и способность работать в условиях цейтнота;

 • Знание технических вопросов грузовых автомобилей;

 • Знание правил, касающихся рабочего времени водителей, и правил, касающихся международных перевозок;

 • Навыки планирования и быстрого принятия решений;

 • Готовность работать в ночное время;

 • Приветствуется опыт работы в программе loctracker:

To oferujemy

 • Profesjonalną i międzynarodową atmosferę w miejscu pracy;

 • Premie + bonusy uzaleznione od wyników pracy;

 • Możliwość nabycia nowych doświadczeń oraz rozwoju zawodowego w wybranym kierunku.

 • Narzędzia niezbędne do pracy.

 • Профессиональная и интернациональная атмосфера на рабочем месте;

 • Бонусы + премии по результатам работы;

 • Возможность получения нового опыта и профессионального развития в выбранном направлении.

 • Девайсы, необходимые для работы.

Benefity

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • służbowy samochód do użytku prywatnego

 • mieszkanie służbowe

O nas

Firma transportowa, przewóz drogowy towarów po krajach strefy Schengen

Транспортная компания, автомобильные перевозки грузов по странам Шенгенской зоны