Oferta pracy

Kierownik Działu ds. nadzoru Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Zdrowia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieO firmie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

plac Bankowy 3/5

Warszawa

Ogłoszenie nr 71510 / 25.11.2020

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu ds. nadzoru Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Zdrowia

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • opracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych w szczególności procedury na wypadek: a) awarii zasilania w dyspozytorni medycznej, b) wystąpienia Off-Line w systemie SWD PRM, c) awarii pojedynczego stanowiska dyspozytorskiego lub kilku stanowisk dyspozytorskich, d) konieczności ewakuacji dyspozytorni medycznej
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • nadzoruje realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
 • współpracuje w realizacji powierzonych zadań z kierownikami innych dyspozytorni medycznych w przypadku konieczności ich zastąpienia oraz z Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego
 • podejmuje działania organizacyjno-planistyczne w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych stanowisk w dyspozytorni medycznej
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo (co najmniej studia pierwszego stopnia) oraz posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub uzyskanie co najmniej tytułu licencjata dla ratownika medycznego
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
- znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej
- Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
- Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
- Umiejętność: obsługi komputera (Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Co oferujemy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Nagrody – w zależności od wyników pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie
 • Możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)
 
Dostępność:
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy:
 • praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca na I piętrze; wyjazdy służbowe; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.
 
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz
na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:
07-12-2020 (decyduje data wpływu do MUW)
 
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście F, od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy WZ-IV/11”
lub
- elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie /t6j4ljd68r/skrytka
- elektronicznie poprzez formularz aplikacyjny on-line: https://ankieta-rekrutacja.mazowieckie.pl/

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy