Oferta pracy

Kierownik Działu Infrastruktury Techniczno - Systemowej

Polska Agencja Żeglugi PowietrznejO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Pełny etat
 • Menedżer

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Kierownik Działu Infrastruktury Techniczno - SystemowejNumer ref.: 139/2020

Główne zadanie na stanowisku stanowi zapewnienie ciągłości działań nadzoru, zarządzania oraz utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej w zakresie odpowiedzialności Działu Infrastruktury Techniczno - Systemowej poprzez :

 • zarządzanie oraz utrzymanie podległej infrastruktury techniczno-systemowej,
 • tworzenie strategii i procedur utrzymania, rozwoju i bezpieczeństwa infrastruktury techniczno - systemowej,
 • identyfikacja problemów występujących w trakcie eksploatacji podległej infrastruktury techniczno-systemowej oraz podejmowanie działań zaradczych,
 • zapewnienie dostępności podległej infrastruktury techniczno-systemowej - utrzymanie sprawnie działającej infrastruktury sprzętowej i systemowej oraz zapewnienie ciągłości jej działania,
 • monitorowanie podległej infrastruktury sprzętowej i systemowej pod kątem wydajności, dostępności i bezpieczeństwa oraz zapobieganie występowaniu awarii podczas podejmowanie działań prewencyjnych,
 • przestrzeganie zasad polityki i bezpieczeństwa w zakresie podległych systemów informatycznych i infrastruktury,
 • prowadzenie ewidencji użytkowanej infrastruktury (serwery, macierze, systemy backup itp.), oprogramowania narzędziowego i systemowego w tym przestrzegania zasad jego licencjonowania,
 • wsparcie w planowaniu i realizacji projektów w zakresie eksploatacji i rozwoju podległej infrastruktury techniczno-systemowej,
 • nadzór nad zarządzaniem wymaganiami dla architektury sprzętowej i systemowej,
 • opracowanie i utrzymanie aktualnej dokumentacji, raportów, procedur i standardów w obszarze podległej infrastruktury,
 • bieżące ewidencjonowanie zmian oraz realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem podległej infrastruktury,
 • współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. bezpieczeństwa w realizacji zadań podnoszących bezpieczeństwo podległej infrastruktury, w tym monitorowania cyberprzestrzeni oraz rozwoju i utrzymania narzędzi i metod ochrony cyberprzestrzeni,
 • zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i przyjętych w PAŻP standardów architektury w zakresie utrzymania, funkcjonowania oraz rozwoju podległej infrastruktury,
 • nadzór nad zarządzaniem podległymi bazami danych DB,
 • pełnienie funkcji drugiej i trzeciej linii wsparcia dla użytkowników i podległej infrastruktury techniczno-systemowej,
 • realizacja polityki backup/recovery dla podległej infrastruktury techniczno-systemowej,
 • utrzymanie i nadzór technologii wirtualizacyjnych,
 • utrzymanie i nadzór nad rozwiązaniami i usługami chmurowymi.

 

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z obszaru IT lub zarządzania,
 • minimum 8 -letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3-letnie w kierowaniu zespołem IT w obszarze eksploatacji systemów i infrastruktury serwerowej i macierzowej oraz minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu zespołem administratorów IT,
 • biegła znajomość technologii Microsoft, VMWARE oraz systemów serwerowych i macierzowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • preferowane szkolenia w zakresie ITIL, PRINCE II,
 • wysokie zaangażowanie w nowe wyzwania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu.

 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie medyczne, bogaty pakiet socjalny (np. dofinansowanie wypoczynku, kosztów żłobków i przedszkoli), PPE, pakiet ubezpieczeń dodatkowych itp.,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia:10.01.2021r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska
Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147, jako pracodawca,
za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2, natomiast inne dane, w tym
dane do kontaktu, na podstawie zgody 3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także
w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 4, która może zostać
odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie 5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz instytucje i organizacje współpracujące, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)  prawo do usunięcia danych osobowych;

5)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dokonuje profilowania danych osobowych

 

Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy