Oferta pracy

Kierownik działu inwestycji i remontów

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiO firmie

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Piotra Czajkowskiego 109

Wrocław

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko:
Kierownik działu inwestycji i remontów

Wymiar etatu: pełny etat - umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą podległych pracowników Działu inwestycji i remontów;
 • planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań Działu inwestycji i remontów;
 • planowanie oraz nadzór na wykonaniem przeglądów okresowych, wynikających z ustawy Prawo budowalne oraz przeglądów technicznych, gwarancyjnych i eksploatacyjnych obiektów infrastruktury;
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sprawowanie obowiązków uczestników procesu budowlanego wynikających z art. 17 pkt 2 i 4 ustawy Prawo budowlane;
 • analizowanie stopnia zużycia technicznego elementów infrastruktury, budynków i budowli oraz przedstawianie wniosków, co do dalszej ich eksploatacji lub likwidacji;
 • nadzorowanie wykonywania ocen stanu technicznego obiektów infrastruktury w zakresie: opinii, ekspertyz i innych opracowań technicznych zlecanych podmiotom zewnętrznym;
 • udział w komisjach przetargowych na prace projektowe i roboty budowlane;
 • udział w komisjach odbiorowych realizowanych zadań inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych oraz nadzór nad przebiegiem odbiorów inwestycji remontów i konserwacji;
 • wsparcie techniczne przy wykonywaniu prac konserwatorskich realizowanych przez Dział konserwacji Wydziału Infrastruktury;
 • nadzór techniczny nad usuwaniem skutków awarii;
 • planowanie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych;
 • planowanie środków finansowych na potrzeby realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz remontowych;
 • opracowywanie bieżących meldunków, wniosków, sprawozdań oraz innych dokumentów związanych z działalnością służbową do bezpośredniego przełożonego;
 • planowanie robót remontowych w oparciu o wykonane przeglądy okresowe obiektów infrastruktury.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe techniczne w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub pokrewnej;
 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – bez ograniczeń;
 • kreatywność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność sporządzania kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno- użytkowych, opisów przedmiotów zamówienia, specyfikacji STWiORB;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika Działu Inwestycji i Remontów lub podobnym: Kierownik budowy/ Kierownik robót/ Kierownik projektu - minimum 5 lat;
 • umiejętność obsługi programów: WORD; EXCEL; OUTLOOK; POWERPOINT; NORMA;
 • doświadczenie w zakresie wykonywania nadzorów inwestorskich i/lub kierownika budowy/robót

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

 • uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
 • praca, współpraca z biurem projektów lub zespołem projektującym obiekty budowlane w ramach procesu budowlanego;
 • prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie kierowania procesami inwestycyjnymi;
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD.

Termin składania dokumentów: do dnia 21.08.2020 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania dokumentów:

 1. Na adres Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 
 2. lub mailowo poprzez przycisk „aplikuj”:

               - dokumenty załączone w postaci PDF lub spakowane

               - w temacie wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie                         

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy