Oferta pracy

Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w ŁodziO firmie

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi

Targowa 1/3

Łódź

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy:
Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji
w wymiarze 1 etatu

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało tworzenie polityki marketingowej i handlowej w oparciu o długookresową strategię, a w szczególności:

 • opracowywanie strategii sprzedaży, w tym ustalanie działań priorytetowych, budżetów sprzedaży
 • planowanie i kontrolowanie poszczególnych działań sprzedażowych i marketingowych, w tym badania rynku, ustalanie poziomu cen produktów i usług, ustalanie najkorzystniejszych kanałów dystrybucji, rekomendowanie zmian w polityce sprzedaży
 • definiowanie celów promocyjnych
 • nadzorowanie współpracy z firmami zewnętrznymi (agencjami reklamowymi, drukarniami) a także działalności z zakresu public relations
 • kontrolowanie i monitorowanie wszelkiej działalności handlowej firmy

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy związanym z zarządzaniem strategicznym, a także procesami
 • gruntowna wiedza w dziedzinie marketingu, sprzedaży i public relations ze względu na szeroki zakres odpowiedzialności
 • umiejętność analitycznego myślenia, planowania, organizowania i postrzegania organizacji jako całości związanych ze sobą części
 • doświadczenie w budowaniu strategii organizacji na rynku, w tym kampanii promocyjnych, a także w zarządzaniu zespołem ludzkim
 • odpowiedzialność za budowanie, a następnie wdrażanie planów i strategii marketingowych; nadzór i stała kontrola efektywności realizacji tych działań dla całej firmy i poszczególnych wydziałów; planowanie budżetu marketingowego oraz monitorowanie jego realizacji
 • wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia badań i analiz rynkowych; silna orientacja na uzyskanie w drodze tych badań potrzebnych wyników
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość technik i narzędzi marketingowych w zakresie sprzedaży, a także promocji i tworzenia wizerunku firmy
 • zdolność analizowania kampanii marketingowych oraz umiejętność tworzenia i wprowadzania nowych produktów na rynek 
 • odpowiedzialność za kierowanie zespołem podległych pracowników poprzez kierowanie ich pracą, określanie planów, celów i zadań oraz ich rozliczanie
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:

 • doskonała umiejętność komunikacji, zaangażowanie i dynamizm
 • pozytywne nastawienie do zmian, elastyczność w działaniu
 • wysoki poziom samodzielności i kreatywności
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi; zdolności negocjacyjne- niezbędne do określenia warunków współpracy z klientami
 • bardzo dobra organizacja pracy

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

**druki do pobrania na stronie ec1lodz.pl

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 8 na stanowisko Kierownika Działu Marketingu i Komunikacjinależy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:


EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 31 stycznia 2021 roku

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).

Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy