Ta oferta pracy jest nieaktualna od 312 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu Nadzoru Budowlnego

 • Gdynia, pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 15.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

  Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego

  Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego w pełnym wymiarze czasu
   
  Jednostka działa w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A i ul. Abrahama 55, miejsce wykonywania pracy
  ul. Abrahama 55, 81-366 Gdynia.

  Kierownik Działu Nadzoru Budowlnego

  Miejsce pracy: Gdynia

  Główne obowiązki Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego:

  • Organizowanie, kierowanie i koordynacja pracy oraz nadzór i kontrola jakości i przebiegu pracy podległych pracowników;
  • Analiza potrzeb remontowych i rozbiórkowych dla administrowanego zasobu;
  • Udział w tworzeniu planów inwestycyjnych, planów remontów i rozbiórek;
  • Typowanie budynków i lokali do wykwaterowania z nich najemców z przyczyn technicznych;
  • Organizowanie w imieniu Gminy funkcji i procesu nadzoru inwestycyjnego dla zleconych zadań;
  • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych / inwestycyjnych;
  • Prowadzenie ewidencji planowanych remontów i rozbiórek budynków;
  • Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń lub opinii na potrzeby przygotowania wniosku o zatwierdzenie projektów budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
  • Ocena dokumentacji technicznej, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych/ inwestycyjnych;
  • Dokonywanie odbioru i rozliczenia dokumentacji technicznej wykonanej przez projektantów na potrzeby pionu;
  • Prowadzenie rejestru dokumentów rozliczeniowych dotyczących inwestycji, budowy i remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych terenów zewnętrznych;
  • Zlecanie ekspertyz technicznych i prowadzenie archiwum ekspertyz;
  • Wykonywanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów;
  • Kontrola dokumentów rozliczeniowych z wykonanych inwestycji, budów, remontów, modernizacji i rozbiórek;
  • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód powstałych w związku z inwestycją, budową, remontem, modernizacją lub rozbiórką w wyniku błędów wykonawcy lub projektanta w okresie gwarancji;
  • Uczestniczenie w komisjach odbiorów dotyczących zadań realizowanych przez pion; 
  • Przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących modernizacji zasobów budynków i lokali komunalnych;
  • Zarządzanie nakazami PPIS, P.poż itp. dla poszczególnych obiektów, powodującymi skutki inwestycyjne lub modernizacyjne; 
  • Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 
  • Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez zamawiającego i wykonawcę; 
  • Sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót; 
  • Nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej; 
  • Organizowanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z przygotowanymi harmonogramami; 
  • Egzekwowanie usunięcia wad i usterek wykazanych w protokółach przeglądów gwarancyjnych; 
  • Prowadzenie ewidencji wszystkich zobowiązań wykonawców, które wynikają z zapisów przeglądów gwarancyjnych

  Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia i co najmniej 5-letni staż pracy (w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym technicznym, inwestycyjnym lub inspektora nadzoru budowlanego lub prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 3 lata o charakterze zgodnym z zakresem obowiązków na stanowisku Kierownika Działu Nadzoru Budowlanego), uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
  2. ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, doskonała znajomość obowiązującego prawa w zakresie: - Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, a także Kodeksu postępowania administracyjnego i cywilnego. Znajomość przepisów regulujących działalność jednostki sektora finansów publicznych, znajomość tematyki dotyczącej gospodarki komunalnej i nieruchomości komunalnych, nieposzlakowana opinia, znajomość programu kosztorysowego NORMA.
  3. kierownicze: umiejętności kierownicze i organizacyjne, zdolność szybkiego podejmowania decyzji i planowania strategicznego, zarządzania zespołem i procesami administracyjnymi lub operacyjnymi,
  4. społeczne: umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, planistyczne, administracyjne, analityczne, organizacyjne, komunikatywność.

  Wymagania pożądane:

  1. ogólne i stanowiskowe: czytanie dokumentacji technicznej, znajomość paragramu AUTOCAD lub pokrewnego, biegła znajomość zagadnień związanych z planowaniem remontów i inwestycji, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność pozyskiwania środków finansowych na działania rozwojowe, zarządzanie procesami,
  2. społeczne: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji a także umiejętności administracyjne, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność i odporność na stres.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.

  Bezpośredni link do ogłoszenia:

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZBiLK z siedzibą w Gdyni ul. Warszawska 67A zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.


  Informujemy, że Administratorem danych jest ZBiLK z siedzibą w Gdyni przy ul.Warszawskiej 67A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZBiLK z siedzibą w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67A (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.