Oferta pracy

Kierownik Działu Nadzoru Inwestycji

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA O firmie

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

Stefana Batorego 2

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Inicjowanie, organizacja, nadzór i kierowanie pracami podległych pracowników w sposób zapewniający realizację celów Dyrekcji Inwestycji oraz realizację strategii Spółki;

 • Wdrażanie i propagowanie nowych rozwiązań dotyczących małych źródeł kogeneracyjnych, odnawialnych źródeł energii, w szczególności kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła;

 • Zapewnienie zgodności realizacji nadzorowanych zadań z dokumentacją techniczną i formalno-prawną, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, z zapisami w umowach z Podwykonawcami, zleceniami do umów ramowych i umowach przyłączeniowych;

 • Przydzielanie nadzoru technicznego i inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (roboty w komorach ciepłowniczych, dla realizacji których wymagany jest dokument zezwalający na realizację prac) w sposób zapewniający równomierne obciążenie pracą poszczególnych inspektorów;

 • Kontrola nad finansowym i terminowym rozliczaniem zadań nadzorowanych przez pracowników działu, w tym kontrola i akceptacja protokołów finansowych, zatwierdzanie płatności w systemach finansowych (Oracle, MZP, MZK, Gotówki, ZS);

 • Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych w aplikacji Hadrone, sporządzanie raportów z zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych;

 • Walidacja decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji oraz umieszczenie sieci w pasie drogowym celem dokonania płatności, wprowadzanie danych do aplikacji Pasy Drogowe;

 • Prowadzenie polityki BHP wobec Podwykonawców: dokonywanie kwartalnej i rocznej oceny BHP u Podwykonawców, organizacja szkoleń, pełna współpraca z Podwykonawcami oraz kreowanie strategii działań w tym zakresie;

 • Pełnienie roli Kierownika Projektu dla projektów dofinansowywanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących modernizacji sieci ciepłowniczej: SC I, SC II i SC III;

 • Udział w audytach prowadzonych przez jednostki wewnętrzne i zewnętrzne oraz zapewnienie kompletnej dokumentacji w tym zakresie;

 • Występowanie z inicjatywą zmian dotyczących koordynacji pracy działów Dyrekcji Inwestycji oraz współpracy z innymi jednostkami Spółki;

 • Udział w zespołach projektowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne,

 • Posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Doświadczenie zawodowe – 2 lata na stanowisku kierowniczym lub 5 lat na samodzielnym stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót,

 • Bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego oraz związanych z nim przepisów prawa,

 • Znajomość technologii budowy sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, kotłowni, przepompowni, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych i innych obiektów ciepłowniczych,

 • Posiadanie wiedzy na temat rozwiązań dotyczących małych źródeł kogeneracyjnych, odnawialnych źródeł energii, w szczególności kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła. Mile widziane ukończone szkolenia w tym zakresie lub posiadanie,

 • Znajomość obsługi kontenerowych kotłowni olejowych,

 • Czynna znajomość przepisów w zakresie: prawa budowlanego, prawa energetycznego, ochrony środowiska, przepisów BHP i p.poż., gospodarki nieruchomościami, znajomość podstawowych zasad prawa geodezyjnego,

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • możliwość pracy zdalnej

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • firmowa biblioteka

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne