oferta nr 1/2020

Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Górczewska" z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółdzielnię) Pani/Pana danych osobowych.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Kierownik Działu Technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"O firmie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"

Doroszewskiego 4

Warszawa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRCZEWSKA”
ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu Technicznego
Biuro Zarządu
(oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
Miejsce pracy: Warszawa
oferta nr 1/2020

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno – porządkowego i technicznego nieruchomości w swoim rejonie;
 • nadzór nad planowaniem i organizacją przeglądów technicznych budynków, zgodnie z prawem budowlanym (rocznych i pięcioletnich),
 • bieżąca kontrola realizacji przeglądów technicznych budynków zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • kwartalna sprawozdawczość z realizacji przeglądów i ich wyników przedkładana Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji,
 • przygotowywanie i przedkładanie Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji okresowych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego prac projektowych, inwestycyjnych, robót remontowych, konserwacji i usuwania awarii,
 • nadzór nad przechowywaniem przez jednostki organizacyjne SM usystematyzowanego zbioru dokumentacji przeglądów oraz ekspertyz stanu technicznego budynków, obiektów lub ich części,
 • sporządzenie zbiorczych planów robót remontowych rocznych i wieloletnich,
 • planowanie zakresu sporządzania dokumentacji technicznej na rok bieżący i następny,
 • prowadzenie zagadnień adaptacji pomieszczeń i nadbudów budynków zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami tj.:
  • sporządzanie inwentaryzacji przewidzianych do adaptacji pomieszczeń oraz budynków do nadbudowy,
  • przypisanie warunków technicznych do zagospodarowania powierzchni przeznaczonej na adaptację lub nadbudowę,
  • przygotowywanie do zlecania ekspertyz określających możliwość nadbudowy bądź adaptacji, albo aktualizację istniejącej ekspertyzy w wytypowanych budynkach,
  • występowanie o decyzje o „warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”,
  • określanie przewidywanych korzyści uzyskanych z adaptacji lub nadbudowy,
 • określanie zakresu robót remontowych i modernizacyjnych budynku oraz szacunkowego kosztu ich wykonania,
 • przygotowanie do zatwierdzenia i realizacji planu rzeczowo – finansowego robót remontowych, z uwzględnieniem posiadanych:
  • środków finansowych w roku budżetowym,
  • dokumentacji technicznej,
  • ekspertyz,
  • protokołów z przeglądów technicznych,
  • opinii organów samorządowych,
 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych znajdujących się w Budynku Biura Zarządu, poszczególnych Administracjach Osiedli, Studiu Programu Lokalnego oraz Klubach Osiedlowych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki z ich korzystania przy, udziale odpowiedzialnych Kierowników/Koordynatorów komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie techniczne budowlane;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem zajmującym się utrzymaniem budynków mieszkalnych;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie nieruchomościami;
 • mile widziana Licencja Zarządcy Nieruchomości;
 • dokładność, systematyczność działania, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;

Wymagane dokumenty:

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 19.02.2020 roku w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Działu Technicznego lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

 

Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRCZEWSKA”
ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu Technicznego
Biuro Zarządu
(oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
Numer ref.: oferta nr 1/2020

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno – porządkowego i technicznego nieruchomości w swoim rejonie;
 • nadzór nad planowaniem i organizacją przeglądów technicznych budynków, zgodnie z prawem budowlanym (rocznych i pięcioletnich),
 • bieżąca kontrola realizacji przeglądów technicznych budynków zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • kwartalna sprawozdawczość z realizacji przeglądów i ich wyników przedkładana Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji,
 • przygotowywanie i przedkładanie Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji okresowych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego prac projektowych, inwestycyjnych, robót remontowych, konserwacji i usuwania awarii,
 • nadzór nad przechowywaniem przez jednostki organizacyjne SM usystematyzowanego zbioru dokumentacji przeglądów oraz ekspertyz stanu technicznego budynków, obiektów lub ich części,
 • sporządzenie zbiorczych planów robót remontowych rocznych i wieloletnich,
 • planowanie zakresu sporządzania dokumentacji technicznej na rok bieżący i następny,
 • prowadzenie zagadnień adaptacji pomieszczeń i nadbudów budynków zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami tj.:
  • sporządzanie inwentaryzacji przewidzianych do adaptacji pomieszczeń oraz budynków do nadbudowy,
  • przypisanie warunków technicznych do zagospodarowania powierzchni przeznaczonej na adaptację lub nadbudowę,
  • przygotowywanie do zlecania ekspertyz określających możliwość nadbudowy bądź adaptacji, albo aktualizację istniejącej ekspertyzy w wytypowanych budynkach,
  • występowanie o decyzje o „warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”,
  • określanie przewidywanych korzyści uzyskanych z adaptacji lub nadbudowy,
 • określanie zakresu robót remontowych i modernizacyjnych budynku oraz szacunkowego kosztu ich wykonania,
 • przygotowanie do zatwierdzenia i realizacji planu rzeczowo – finansowego robót remontowych, z uwzględnieniem posiadanych:
  • środków finansowych w roku budżetowym,
  • dokumentacji technicznej,
  • ekspertyz,
  • protokołów z przeglądów technicznych,
  • opinii organów samorządowych,
 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych znajdujących się w Budynku Biura Zarządu, poszczególnych Administracjach Osiedli, Studiu Programu Lokalnego oraz Klubach Osiedlowych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki z ich korzystania przy, udziale odpowiedzialnych Kierowników/Koordynatorów komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie techniczne budowlane;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem zajmującym się utrzymaniem budynków mieszkalnych;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie nieruchomościami;
 • mile widziana Licencja Zarządcy Nieruchomości;
 • dokładność, systematyczność działania, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;

Wymagane dokumenty:

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 19.02.2020 roku w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZEWSKA” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem oferty z dopiskiem – Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Działu Technicznego lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.

 

Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca przyjmuje aplikacje na tę ofertę poza systemem Pracuj.pl

Więcej informacji znajdziesz w treści oferty