Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Działu w Dziale Zintegrowanej Karty Miejskiej

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-01-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Zarząd Transportu Miejskiego

  ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Kierownik Działu w Dziale Zintegrowanej Karty Miejskiej
  Miejsce pracy: Warszawa

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, informatyczne, ekonomiczne
  • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami informatycznymi w tym organizacji PMO i zarządzania portfelem projektów
  • znajomość metodyk zarządzania projektami (co najmniej jednej z: PMI, PRINCE2, Agile) – mile widziane certyfikaty
  • biegła znajomość narzędzi wspierających realizacje projektów: P2Ware, PPM (Microsoft) lub podobnych
  • biegła obsługa MS Office (szczególnie MS Excel, MS PowerPoint oraz MS Project)
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym języka specjalistycznego)
  • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie związane z realizacją dużych innych projektów biznesowych np. związanych z przebudową procesów biznesowych firmy, typu produkcyjnego lub infrastrukturalnego
  • doświadczenie w kierowaniu zespołem
  • preferowana znajomość zagadnień dotyczących nowoczesnych systemów poboru opłat w transporcie publicznym
  • zdolność analitycznego myślenia, planowania, odpowiedniego rozdzielania zadań, motywowania
  • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
  • zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność
  • bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie
  • gotowość do doskonalenia zawodowego dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy
  • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Analityka wymagań biznesowych, przygotowanie i definicja projektów oraz ich dobór w portfele
  • Kierowanie realizacją powierzonych projektów (zarządzanie zakresem, ryzykiem, budżetem, harmonogramem, zmianami i dokumentacją)
  • Raportowanie statusów realizowanych projektów i zadań
  • Zarządzanie portfelem projektów w ramach programu ZKM
  • Udział w opracowaniu i wdrażanie metodyki zarządzania projektami
  • Organizacja PMO na potrzeby obsługi portfela projektów ZKM
  • Wdrożenie i obsługa narzędzia wspierającego realizację projektów
  • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Miejsce pracy:

  Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

  Stanowisko pracy:

  Stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami.

  Wymagane dokumenty:

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  • list motywacyjny
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
  • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
  • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie.

  Druk zawierający oświadczenia i klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 16.00 pod adresem:

  Zarząd Transportu Miejskiego

  Kancelaria Główna

  ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

   

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Kierownik Działu Zintegrowanej Karty Miejskiej”.

  Kandydaci spełniający w I etapie – formalnym, wymagania niezbędne i dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie wraz z podaniem terminu testu.

  Informacja o wyniku naboru po III etapie rekrutacji – rozmowie kwalifikacyjnej, umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.   Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informujemy, że:

  a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa (dalej jako: „ZTM”),

  b) ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: [email protected]

  c) Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Miejskiego będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowiska;

  d) Pani/Pana Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

  Informujemy również, że:

  a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres maksymalnie 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;

  b) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: RODO);

  c) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  d) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  e) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  f) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

  g) Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

  h) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;

  i) Przekazanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ani z umowy; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w ZTM;

  j) Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

  Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres 
  e-mail: [email protected]

  bottom