• Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych - e-mail: [email protected], tel. 59 810-67-14, adres: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.
 • Kandydatom na stanowisko przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Urząd Gminy SławnoO firmie

 • Sławno, zachodniopomorskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Urząd Gminy Sławno

WÓJT GMINY SŁAWNO OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejsce pracy: Sławno
Opis stanowiska:
 • organizacja i koordynacja pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie,
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i statutu jednostki,
 • organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS,
 • organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej,
 • nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
 • analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
 • sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS,
 • przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych, nadzór nad programami społecznymi finansowanymi z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Sławno
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku,
 • nadzór nad dokumentacją powstałą w wyniku wykonywanych zadań pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagania:
 • znajomość zasad funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, programów społecznych finansowanych z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i wyłączonych społecznie,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość środowiska Windows, programów Word, Excel,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Oferujemy:

 • umowa o pracę, możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokument potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub
  oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  wzoru umieszczonego na stronie internetowej Gminy Sławno www.ug.slawno.ibip.pl oraz w Referacie Spraw Społecznych i Administracyjnych (pok. nr 10) w Urzędzie Gminy Sławno,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260
  z późn. zm.),

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)”.


WÓJT GMINY SŁAWNO OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis stanowiska:
 • organizacja i koordynacja pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie,
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i statutu jednostki,
 • organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS,
 • organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej,
 • nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników,
 • analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
 • sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS,
 • przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych, nadzór nad programami społecznymi finansowanymi z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Sławno
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku,
 • nadzór nad dokumentacją powstałą w wyniku wykonywanych zadań pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagania:
 • znajomość zasad funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, programów społecznych finansowanych z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i wyłączonych społecznie,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość środowiska Windows, programów Word, Excel,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Oferujemy:

 • umowa o pracę, możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokument potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej (dotyczy osób nie będących obywatelami polskimi),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony lub
  oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  wzoru umieszczonego na stronie internetowej Gminy Sławno www.ug.slawno.ibip.pl oraz w Referacie Spraw Społecznych i Administracyjnych (pok. nr 10) w Urzędzie Gminy Sławno,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260
  z późn. zm.),

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)”.

Ogłoszenie archiwalne