Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w PuławachO firmie

 • Puławy, lubelskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach

Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej

Adres jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
24 – 100 Puławy
ul. Hauke Bosaka 1
Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
 • publicznych,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania ludźmi,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • legitymuje się stanem zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w ośrodkach sportu i rekreacji,
 • znajomości specyfiki pracy w jednostce samorządowej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • sprawna obsługa sprzętu komputerowego i biurowego,
 • komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem,
 • doświadczenie w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • prowadzenie efektywnej gospodarki sprzętem i wyposażeniem hali,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zdolności organizacyjne i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • dyspozycyjność (praca w soboty, niedzielę i święta).
 • znajomość określonych aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o sporcie, ustawy – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • nadzór i organizacja prawidłowego funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia hali widowiskowo-sportowej,
 • kierowanie zespołem pracowników obsługi hali widowiskowo-sportowej,
 • kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań pracowników obsługi hali,
 • podejmowanie czynności związanych z promocją imprez oraz działalności hali,
 • realizacja i koordynacja gospodarki remontowej hali widowiskowo-sportowej we współpracy z Dyrektorem MOSiR,
 • opracowywanie bieżących i okresowych analiz wykorzystania hali,
 • realizacja zakupów wyposażenia materialnego hali widowiskowo-sportowej
 • zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz praca w terenie,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • budynek siedziby jednostki posiada windy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach poświadczone za zgodność,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) poświadczone za zgodność,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • referencje (opcjonalnie),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz o korzystaniu z pełni praw
 • publicznych,
 • - oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
 • stanowisku kierowniczym,
 • - klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.

Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik hali
widowiskowo-sportowej MOSiR w Puławach” w terminie do dnia 05.02.2021 roku do godz. 14.00, na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
24 – 100 Puławy
ul. Hauke Bosaka 1
Kandydaci przed złożeniem ofert mogą zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie wymaganych dokumentów, charakteru pracy oraz warunków przeprowadzenia naboru w kadrach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tel. 81 458 62 41, 500 212 740.
Poświadczenia dokumentów za zgodność do celów związanych z rekrutacją można dokonać osobiście (wówczas należy przedstawić oryginały do wglądu Komisji podczas rekrutacji).
Dokumenty można również poświadczyć w kadrach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wymagane oświadczenia, klauzula informacyjna i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Umowa o pracę z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta na czas określony; umowa zostanie zawarta nie później, niż od 1 kwietnia 2021 roku.
O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (test, rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty lub telefonicznie.
Osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w kadrach w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru (ukazanie się wyniku naboru w BIP). Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w terminie podlegają zniszczeniu.
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Puławach.
Dyrektor MOSiR
Arkadiusz Urbaniak

Ogłoszenie archiwalne