Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji wraz ze wzorem zapytania o zgodę na przetwarzanie danych i wzorem oświadczenia wyrażającego zgodę
 1. Poniższa klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz ze wzorem zapytania o zgodę na przetwarzanie danych i wzorem oświadczenia wyrażającego zgodę powinna być częścią każdego ogłoszenia o pracę.
 2. Jeżeli rekrutacja prowadzona jest bez ogłoszenia o pracę, to niniejsza klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz ze wzorem zapytania o zgodę na przetwarzanie danych i wzorem oświadczenia wyrażającego zgodę powinna być przekazywana każdej osobie, która zgłosi chęć wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracy oferowane przez Administratora (np. ktoś przyniesie CV do biura lub prześle mailem, pomimo braku prowadzenia rekrutacji). W takiej sytuacji należy zachować dowód przekazania klauzuli informacyjnej, np. dowód wysłania jej mailem lub kopię z podpisem odbiorcy.
 1. Zatwierdzona treść klauzuli jest następująca:

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Elepaz sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1, adres korespondencji mailowej: [email protected]
 
II. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w ramach aktualnie prowadzonej u Administratora Danych rekrutacji - na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO),
b) przeprowadzenia przyszłej rekrutacji kandydatów do pracy w ramach rekrutacji, która będzie prowadzona u Administratora Danych w przyszłości - na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO).
III. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

IV. 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
a) przez okres prowadzenia aktualnej rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych, w ramach której wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych,
b) przez okres do 2 lat po zakończeniu rekrutacji, w ramach której przekazaliście Państwo nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w przyszłych rekrutacjach.

V. 
Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres poczty mailowej podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.
  
VI. 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
VII. 
Skarga do organu nadzorczego:
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
 2. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby aktualnej rekrutacji będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych.
 3. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości udziału w przyszłych procesach rekrutacji na stanowisko pracownika u Administratora Danych na podstawie CV złożonego w ramach aktualnej rekrutacji.
***
Informacja o formule zgody na potrzeby aktualnej rekrutacji:
Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w aktualnej rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli – umieszczenie klauzuli jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi Państwa udział w aktualnej rekrutacji: „Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Elepaz sp. z o.o. sp. k. dla kandydatów do pracy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oświadczam, że: przedstawiona mi informacja jest dla mnie zrozumiała, zostałem poinformowany m.in. o tym, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Elepaz sp. z o.o. sp. k.” (podpis).

Informacja o formule zgody na potrzeby przyszłej rekrutacji:
Jeżeli dodatkowo, na podstawie dokumentów składanych na potrzeby aktualnej rekrutacji, chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dla potrzeb aktualnej rekrutacji dokumentach, również w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Elepaz sp. z o.o. sp. k.”. (podpis).
ELEPAZ Sp. z o.o. sp.k.

Kierownik - Inżynier w Dziale Realizacji Inwestycji branży HVAC

ELEPAZ Sp. z o.o. sp.k.O firmie

ELEPAZ Sp. z o.o. sp.k.

Romana Maya 1

Poznań

top
Kierownik - Inżynier w Dziale Realizacji Inwestycji branży HVAC
Miejsce pracy: Poznań

Zakres zadań:

 • Zarządzenia realizacją powierzonych projektów
 • Zarządzanie i koordynowanie prac na budowie od ustaleń wstępnych po odbiory
 • Wybór podwykonawców
 • Kierowanie robotami w oparciu o przepisy prawa budowlanego
 • Nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną
 • Kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP
 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy
 • Współpraca z Inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi
 • Prowadzenie dokumentacji budowy, koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Sporządzanie dokumentacji technicznych powykonawczych przy użyciu pakietu MS Office i AutoCAD
 • Udział w odbiorach i naradach na budowie

Wymagania:

 • Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska (specjalizacja: systemy HVAC i rurowe)
 • Uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych będą dodatkowym atutem
 • Doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu budów kubaturowych przemysłowych (farmacja, spożywcza, itp.)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel i Word
 • Znajomość oprogramowania CAD (AutoCAD, BricsCAD)
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra komunikacja interpersonalna
 • Doskonałej umiejętności planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu
 • Samodzielności i dynamiki w działaniu
 • Dyspozycyjność
 • Dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość poszerzania wiedzy branżowej w zakresie instalacji HVAC
 • Prace na terenie Powiatu Poznańskiego
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez ELEPAZ Sp. z o.o. sp.k. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. ustawy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Kierownik - Inżynier w Dziale Realizacji Inwestycji branży HVAC
Miejsce pracy: Poznań

Zakres zadań:

 • Zarządzenia realizacją powierzonych projektów
 • Zarządzanie i koordynowanie prac na budowie od ustaleń wstępnych po odbiory
 • Wybór podwykonawców
 • Kierowanie robotami w oparciu o przepisy prawa budowlanego
 • Nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną
 • Kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP
 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy
 • Współpraca z Inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi
 • Prowadzenie dokumentacji budowy, koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Sporządzanie dokumentacji technicznych powykonawczych przy użyciu pakietu MS Office i AutoCAD
 • Udział w odbiorach i naradach na budowie

Wymagania:

 • Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska (specjalizacja: systemy HVAC i rurowe)
 • Uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych będą dodatkowym atutem
 • Doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu budów kubaturowych przemysłowych (farmacja, spożywcza, itp.)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel i Word
 • Znajomość oprogramowania CAD (AutoCAD, BricsCAD)
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra komunikacja interpersonalna
 • Doskonałej umiejętności planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu
 • Samodzielności i dynamiki w działaniu
 • Dyspozycyjność
 • Dokładność, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość poszerzania wiedzy branżowej w zakresie instalacji HVAC
 • Prace na terenie Powiatu Poznańskiego
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez ELEPAZ Sp. z o.o. sp.k. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. ustawy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Ogłoszenie archiwalne