Lokalizacja: Poznań/Oborniki/Wronki

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, o ile nie zamieściłeś w dokumentach danych dotyczących Twojego zdrowia (lub innych danych szczególnych kategorii). Jeśli zamieściłeś w dokumentach aplikacyjnych dane szczególnych kategorii (w szczególności dane dotyczące zdrowia), prosimy o zamieszczenie w dokumentach poniższej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, przez SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym w Spółce. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać.”

Jeżeli jesteś zainteresowany zachowaniem przez nas Twoich dokumentów aplikacyjnych do celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowo poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, przez SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Spółce. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać.”

Każda z powyższych zgód może zostać w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie krótkiego oświadczenia na adres: [email protected]

Aplikacje, które nie zawierają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, po zakończonym procesie rekrutacyjnym są usuwane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów:

[Administrator i Inspektor Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej „Spółka”), e-mail: [email protected], oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą we Francji, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 2 625 010 Euro.

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub pisemnie pod adresem Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

[Cele i podstawa prawna przetwarzania danych]

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w następujących celach:

a) oceny kwalifikacji kandydata i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które kandydat aplikuje oraz wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w Spółce w ramach bieżącego procesu rekrutacji,

b) wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile została wyrażona przez kandydata zgoda w tym zakresie.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO[1] - w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,

b) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat poda takie dane w dokumentach aplikacyjnych) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,

d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata – w zakresie danych podanych przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane wskazane w art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz dane o niepełnosprawności;

e) art. 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) jeśli kandydat zamieści w dokumentach aplikacyjnych dane dotyczące zdrowia lub inne dane szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata;

c) w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody;

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do współpracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,

e) art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

[Dobrowolność lub obowiązek podania danych]

Podanie danych w aplikacji o pracę w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

[Okres przechowywania danych]

Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

a) uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym - będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,

b) uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych - będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

[Odbiorcy danych]

Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, rekrutacyjne i kadrowe, prawne, administracyjne, a także operatorom pocztowym lub kurierom. Dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

[Przysługujące uprawnienia]

Kandydat ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - z tego prawa kandydat może skorzystać zawsze, gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO) - z tego prawa można skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;

d) przenoszenia danych (art. 20 RODO) - gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody kandydata lub umowy z nim zawartej i jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki);

f) w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli kandydat sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

Wobec kandydatów nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

[Przekazywanie danych poza EOG]

Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

d) w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie kandydata, Spółka udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCE

Kierownik Kontraktu

SAFEGE ODDZIAŁ W POLSCEO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 20 cze 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator
SAFEGE zrzesza na całym świecie niemal 1400 pracowników, specjalistów i ekspertów a działa w 70 krajach i należy do Grupy SUEZ, która od ponad 150 lat jest największym dostawcą usług komunalnych na świecie. W Polsce to 28 lat historii i 450 Pracowników zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków. Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy 39 biur regionalnych, prowadzimy ponad 150 projektów. Zapewniamy istotną stabilność finansową, umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego rodzaju.
 
Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności i zdobyć niezbędne doświadczenie. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości. Obecnie SAFEGE Oddział w Polsce, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
KIEROWNIK KONTRAKTU
Lokalizacja: Poznań/Oborniki/Wronki

Opis zadań na stanowisku:

 • wsparcie Inżyniera Projektu w zarządzaniu projektem,
 • koordynacja pracy inspektorów nadzoru,
 • przygotowywanie w porozumieniu z Inżynierem Projektu dokumentów kontraktowych,
 • udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu kontroli realizacji harmonogramu projektu,
 • organizowanie i koordynacja spotkań oraz udział w tych spotkaniach,
 • analiza otrzymywanych pism i dokumentów, oraz rekomendacja sposobu załatwiania spraw.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (wyższe techniczne – branża kolejowa),
 • doświadczenie w pracy przy kontraktach kolejowych,
 • doświadczenie w pracy na kontraktach w oparciu o FIDIC,
 • umiejętność identyfikacji i merytorycznego przyporządkowywania zagadnień do poszczególnych branż,
 • znajomość zasad funkcjonowania Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym,
 • samodzielność działania, umiejętność skutecznego planowania i efektywnej organizacji pracy,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Pracując z nami możesz liczyć na:

 • umowę o pracę (bądź inną formę współpracy w zależności od preferencji),
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie,
 • przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w szkoleniach branżowych/zawodowych,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.
Jeśli uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie i spełniasz nasze oczekiwania to prześlij swoje CV i list motywacyjny za pomocą przycisku Aplikuj.

Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca 2020r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami i kandydatami.

SAFEGE zrzesza na całym świecie niemal 1400 pracowników, specjalistów i ekspertów a działa w 70 krajach i należy do Grupy SUEZ, która od ponad 150 lat jest największym dostawcą usług komunalnych na świecie. W Polsce to 28 lat historii i 450 Pracowników zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków. Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy 39 biur regionalnych, prowadzimy ponad 150 projektów. Zapewniamy istotną stabilność finansową, umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego rodzaju.
 
Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności i zdobyć niezbędne doświadczenie. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości. Obecnie SAFEGE Oddział w Polsce, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
KIEROWNIK KONTRAKTUNumer ref.: Lokalizacja: Poznań/Oborniki/Wronki

Opis zadań na stanowisku:

 • wsparcie Inżyniera Projektu w zarządzaniu projektem,
 • koordynacja pracy inspektorów nadzoru,
 • przygotowywanie w porozumieniu z Inżynierem Projektu dokumentów kontraktowych,
 • udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu kontroli realizacji harmonogramu projektu,
 • organizowanie i koordynacja spotkań oraz udział w tych spotkaniach,
 • analiza otrzymywanych pism i dokumentów, oraz rekomendacja sposobu załatwiania spraw.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (wyższe techniczne – branża kolejowa),
 • doświadczenie w pracy przy kontraktach kolejowych,
 • doświadczenie w pracy na kontraktach w oparciu o FIDIC,
 • umiejętność identyfikacji i merytorycznego przyporządkowywania zagadnień do poszczególnych branż,
 • znajomość zasad funkcjonowania Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym,
 • samodzielność działania, umiejętność skutecznego planowania i efektywnej organizacji pracy,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Pracując z nami możesz liczyć na:

 • umowę o pracę (bądź inną formę współpracy w zależności od preferencji),
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie,
 • przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w szkoleniach branżowych/zawodowych,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.
Jeśli uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie i spełniasz nasze oczekiwania to prześlij swoje CV i list motywacyjny za pomocą przycisku Aplikuj.

Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca 2020r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami i kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne