Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1189 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik oddziału infrastruktury IT

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 07.05.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Narodowe Archiwum Cyfrowe

  Narodowe Archiwum Cyfrowe rozpoczęło działalność 8 marca 2008 roku. Nastąpiło to wskutek decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przekształcił utworzone w 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM) w Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). NAC gromadzi, opracowuje, konserwuje oraz udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. Współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspólne działania NAC i innych instytucji dotyczą przede wszystkim: udostępniania archiwaliów, digitalizacji, ruchu Open Source oraz rozwoju naukowego.

  Kierownik oddziału infrastruktury IT

  Miejsce pracy: Warszawa
  Region: mazowieckie
  • nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną Centralnego Repozytorium Cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu,
  • zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych utrzymywanych przez NAC,
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych NAC,
  • koordynacja zadań związanych z administrowaniem siecią teleinformatyczną NAC,
  • koordynacja zadań związanych z administrowaniem systemami pamięci masowych oraz systemem tworzenia kopii zapasowych,
  • określanie strategii rozwoju infrastruktury teleinformatycznej NAC oraz opracowywanie specyfikacji na potrzeby realizacji zamówień publicznych,
  • określanie i wdrażanie w środowisku IT standardów i procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za tworzenie systemów teleinformatycznych Archiwów Państwowych,
  • koordynacja prac związanych z pomocą pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania.

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca przy komputerze, praca w siedzibie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • Narzędzie pracy - komputer.
  • Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Wymagania niezbędne

  • wykształcenie wyższe informatyczne,
  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami teleinformatycznymi,
  • znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami Linux /Unix/Windows,
  • wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi LAN i SAN,
  • wiedza z zakresu wirtualizacji serwerów,
  • wiedza z zakresu zarządzania macierzami dyskowymi oraz bibliotekami taśmowymi klasy enterprise,
  • wiedza z zakresu zarządzania systemami tworzenia kopii zapasowych klasy enterprise,
  • znajomość norm określających bezpieczeństwo teleinformatyczne,
  • umiejętność szybkiej analizy sytuacji i podejmowania decyzji,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

   wymagania dodatkowe

  •  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej za IT  będzie dodatkowym atutem,
  • znajomość metodyki zarządzania projektami Prince2 będzie dodatkowym atutem,
  • znajomość biblioteki ITIL będzie dodatkowym atutem,
  • doświadczenie w zakresie opracowywania specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych  będzie dodatkowym atutem,
  • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów wykonawczych do ustawy będzie dodatkowym atutem.
  • umowę o pracę na czas określony (12 m-cy) z możliwością przedłużenia
  • stały rozwój kwalifikacji zawodowych
  • możliwość pracy z najnowszymi technologiami oraz nowoczesnym sprzęcie
  • miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • opiekę socjalną

  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną i/lub telefonicznie),
  tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji. Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, sekretariat pokój 205, II p. w godzinach 8-16 oraz listownie. Dodatkowe informacje formalne można uzyskać pod numerem telefonu 22 572 16 03.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

  Termin składania dokumentów: 18-05-2015

  • Miejsce składania dokumentów: Narodowe Archiwum Cyfrowe ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

  .