Kierownik Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach

Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Piotrkowska 104

Łódź

 
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik

Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach

w Biurze Inżyniera Miasta

w Departamencie Strategii i Rozwoju

Numer ref.: 173/DSR-BIM.III/6/XI/2021

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 173/DSR-BIM.III/6/XI/2021
Data publikacji ogłoszenia: 26 listopada 2021 roku
Termin składania ofert: 10 grudnia 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału – ul. Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca w terenie.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • nadzór nad tworzeniem i realizacją całości prac wchodzących w zakres działania Oddziału,
 • właściwa i terminowa realizacja zadań wchodzących w zakres działania Oddziału,
 • nadzór nad prawidłowością zarządzania ruchem na drogach publicznych z wyłączeniem zadań, które realizuje zarządca drogi,
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, Strażą Miejską w Łodzi, właściwymi organami w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz innymi podmiotami,
 • załatwianie skarg, wniosków interpelacji i innej korespondencji wpływającej do Oddziału,
 • pełnienie obowiązków sekretarza w Miejskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi bądź innych jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów sprawozdań, ocen, analiz oraz bieżących informacji
  o pracach Oddziału,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny oraz zatwierdzanie organizacji ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań Oddziału,
  w tym:
  • przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań
   o udzielenie zamówienia publicznego,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • przygotowywanie i zawieranie umów,
  • realizacja zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się,
  • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji dotyczących zadań realizowanych przez Oddział,
  • przestrzeganie przepisów wynikających z zasad polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych,
  • przestrzeganie przepisów w zakresie bhp,
  • inicjowanie w imieniu Pracodawcy działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta,
  • udzielanie w imieniu Organu Zarządzania Ruchem na Drogach, miejskim jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego,
  • wykonywanie na polecenie przełożonych, innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
 • wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku
  z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 5 lat stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej
  o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej, Prawo o ruchu drogowym, o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ruchu drogowego lub inżynierii ruchu lub bezpieczeństwa ruchu,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu drogami lub ruchem drogowym,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • umiejętność przygotowywania pism urzędowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu ważnego prawa jazdy kategorii B,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
  z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa,
  o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305),
 • oświadczenie, że kandydat nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289
  z późn. zm.),
 • oświadczenie, że charakter wykonywanej przez kandydata działalności gospodarczej jest/był zgodny z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (dotyczy kandydatów, których doświadczenie zawodowe związane jest/było z prowadzeniem działalności gospodarczej),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
  dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm), zwanym dalej RODO,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.

Oferta kandydata może zawierać:

 • Curriculum Vitae.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 173/DSR-BIM.III/6/XI/2021, należy składać osobiście
lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
w terminie do dnia: 10 grudnia 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji
ds. Naboru (z późn. zm.).

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
w terminie do dnia: 10 grudnia 2021 roku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Urząd Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych,
  z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected] .
  Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi
  art. 6 ust.1 lit. a, b, c , art. 9 ust. 2 lit. b, g, h oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a)     ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
b)     ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę w Urzędzie Miasta Łodzi.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
  do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
  tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Wyniki naboru są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu przez okres
  3 miesięcy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. W przypadku kandydatów do pracy dane osobowe będą przetwarzane:
przez okres do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego
w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata – przez okres do 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru
(nabór nierozstrzygnięty) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z przypisaną kategorią archiwalną „A”, tj. w okresie wskazanym przez archiwum państwowe, a następnie przekazane do archiwum państwowego na wieczyste przechowywanie.
 1. W przypadku kandydatów zatrudnionych w wyniku naboru dane osobowe będą przetwarzane:
przez okres realizacji umowy o pracę oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 50 lat, zgodnie z kategorią archiwalną BE50, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a)   dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
b)   sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
c)   ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)   usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
b)   cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne