Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Projektów IT

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów w zakresie stanowiska:

Kierownik Projektów IT
ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Numer ref.: 18/DPP/EITE/2021

Co robimy:

 

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji.

Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • Profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele „graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,

 

oraz posiadasz:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia Projektów,
 • znajomość metodyk kaskadowych zarządzania projektami (Prince2 lub PMI), opcjonalnie metodyk zwinnych (Agile, Scrum) - posiadanie certyfikatu będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczną znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami IT, wytwarzaniem aplikacji, implementacją infrastruktury, wdrożeniem systemów bilingowych/ CRM/ ERP,
 • praktyczną znajomość pakietu MS Office, mile widziana umiejętność wykorzystywania MS Project, JIRA, Redmine.
 • praktyczną znajomość zasad tworzenia dokumentacji projektowej zgodnie z Prince2,
 • praktyczną znajomość SCRUM,
 • umiejętność rozumienia celu projektu, zakresu, korzyści i uzasadnienia biznesowego oraz współpracy z właścicielem biznesowym i interesariuszami,
 • umiejętność zarządzania zakresem, budżetem, harmonogramem i jakością oraz zmianą i ryzykiem projektowym,
 • umiejętność monitorowania planu realizacji zadań i egzekwowania produktów projektu,
 • umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków i rekomendowania działań,
 • umiejętność właściwej dekompozycji zadań pomiędzy zespołem projektowym, dostawcą i klientem,

 

a ponad to posiadasz:

 • zdolność analitycznego i biznesowego myślenia,
 • umiejętność zarządzania komunikacją w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, asertywność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie


Zgłoś się do nas!


Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Jako Kierownik Projektów IT będziesz:

 • prowadzić oraz zarządzać Projektami informatycznymi,
 • zarządzać ryzykiem, zagadnieniami, zmianami oraz komunikacją z Zespołem Projektowym.
 • współpracować z Przewodniczącym Komitetu Sterującego w zakresie monitorowania celu oraz zakresu Projektu,
 • opracowywać dokumenty projektowe: karty założeń Projektów, dokumentację inicjującą Projekt, raporty końca etapu, raporty końca Projektu,
 • aktualizować i nadzorować kompletności dokumentacji projektowej w repozytorium Projektu,
 • kierować pracą członków Zespołu Projektowego,
 • nadzorować terminowe dostarczanie produktów Projektu,
 • rozwiązywać bieżące problemy w Projekcie,
 • raportować Komitetowi Sterującemu statusu realizacji Projektu, zakończenia etapów zarządczych i wnioskować o zamknięcie Projektu.Oferujemy Ci:

możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o pracę
partnerską i dynamiczną atmosferę pracy
rozwój kompetencji, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych
możliwość współpracy z doświadczonymi ekspertami
atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, badania profilaktyczne, akcje prozdrowotne, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do wczasów, trzy razy w roku pieniężne świadczenia świąteczne, karty świąteczne dla dzieci pracowników, taryfa pracownicza, programy emerytalne i oszczędnościowe: PPE i PPK
dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim do dnia 28 kwietnia 2021 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. dla kandydatów do pracy

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 18/DPP/EITE/2021.”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuży niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji 18/DPP./EITE/2021.”przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. w okresie 6 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. .”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A,

2)      Nasze dane kontaktowe: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., ul. [Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472 A, [email protected]

3)      Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)      Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a)      przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)      przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;

c)       przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

d)      podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5)      Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

a)      Imię (imiona) i nazwisko;

b)      datę urodzenia;

c)       dane kontaktowe kandydata;

d)      wykształcenie;

e)      kwalifikacje zawodowe;

f)        przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

a)      inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;

b)      dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

6)      Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a)      podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;

b)      podmioty świadczące usługi prawne;

c)       podmioty dostarczające korespondencję;

d)      podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;

e)      podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;

f)        podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7)      Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

8)      Informujemy o przysługujących prawach do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;

b)      sprostowania swoich danych osobowych;

c)       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d)      przenoszenia danych;

e)      wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f)        usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

g)      Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Komórka organizacyjna: Wydział Projektów

Ogłoszenie archiwalne