Oferta pracy

Kierownik Projektu w Biurze Projektów i Procesów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

Kierownik Projektu/Starszy Kierownik Projektu w Biurze Projektów i Procesów
Stanowisko pracy ds. zarządzania projektami
Numer ref.: nr ref.: ARiMR/BPP/38/21

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty – umowa o pracę  

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Zarzadzanie projektami informatycznymi zgodnie z zawartymi kontraktami w ramach projektu oraz przyjętymi metodykami;
 • Koordynacja prac zespołów projektowych;
 • Ścisły udział w toczących się audytach i kontrolach przydzielonego projektu;
 • Wykonywanie zadań merytorycznych wynikających z zawartych kontraktów;
 • Planowanie budżetu przydzielonego projektu oraz bieżący jego monitoring;
 • Identyfikacja zagrożeń w ramach prowadzonego projektu oraz zarządzanie nimi;
 • Ciągłe monitorowanie harmonogramów i zobowiązań wynikających z przydzielonego projektu oraz jego rozliczanie i raportowanie;
 • Weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych o charakterze rozliczeniowym.

Wymagania konieczne:

 • udział w procesach transformacji cyfrowej instytucji, w szczególności doświadczenie przy budowie i wdrażaniu systemu opartego o platformę procesów biznesowych,
 • praktyczna znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania (prowadzenie analiz, projektowanie, proces wytwórczy oprogramowania, testy funkcjonalne);
 • znajomość technologii informatycznych (integracja usług informatycznych, integracja danych, zarządzania użytkownikiem systemu informatycznego, zarządzania dokumentami);
 • znajomość architektury systemów operacyjnych, bazodanowych i serwerów aplikacyjnych;
Wymagania pożądane:
 • dobra znajomość wzorców OOP, SOLID i projektowych
 • rozumienie pojęć, takich jak CQRS, mikrousługi, mikrofrontendy
 • znajomość rozwiązań z zakresu ETL, BI, CRM, hurtowni danych oraz zagadnień związanych z aplikacjami mobilnymi
 • znajomość zagadnień automatyzacji procesów (silniki BPM)
 • znajomość oraz doświadczenie w projektach migracyjnych do platform chmurowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • ciekawość i postawa „da się zrobić”
 • umiejętność klarownego formułowania i przekazywania koncepcji dotyczących projektowanych systemów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz właściwe certyfikaty dotyczące metodyk zarządzania projektami informatycznymi.

 Dokumenty należy składać w terminie do: 21 maja 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/BPP/38/21

                                                                                                                                                                                            osobiście:

Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/BPP/38/21

 

lub mailowo na adres: [email protected]

z dopiskiem: ARiMR/BPP/38/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Ogłoszenie archiwalne