Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Projektu

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 23.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE Energia Odnawialna S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE i zajmującą się wytwarzaniem energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniem Regulacyjnych Usług Systemowych
   
   
  Ogłasza rekrutację na stanowisko:

  Kierownik Projektu

  Miejsce pracy: Warszawa
  GKPGE/EO/BRI/02/2019

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • inicjowanie, opracowanie oraz realizację projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
  • czynny udział w realizacji projektów (wsparcie procesu przygotowywania dokumentacji projektowej, m.in. dzienników projektów, harmonogramów, notatek służbowych, strategii projektowych etc.)
  • prowadzenie przedsięwzięć badawczo–rozwojowych i innowacyjnych realizowanych we współpracy z zewnętrznymi partnerami
  • przygotowanie i koordynację harmonogramów oraz budżetów projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
  • kontrolowanie zgodności wykonanych prac zewnętrznych z dokumentacją i umowami,
  • koordynowanie współpracy z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami zleceń w ramach realizowanych lub nadzorowanych projektów
  • aktywne rozwiązywanie problemów w ramach powierzonych zadań
  • dostarczanie danych do sprawozdań i statystyk na potrzeby własne oraz zewnętrznych interesariuszy związanych z realizacją powierzonych projektów oraz monitorowania decyzji urzędowych i procedur administracyjnych powierzonych przedsięwzięć
  • nadzór projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w ramach sprawowania funkcji shadow managera
  • analizowanie danych, ryzyk oraz bieżącej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii i projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w zakresie OZE

  Profil idealnego kandydata:

  • wykształcenie wyższe, inżynier ze specjalizacją w zakresie energetyki
  • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami, preferowane w obszarze energetyki
  • bardzo dobra znajomość sektora elektroenergetycznego, w szczególności segmentu OZE
  • bardzo dobra znajomość innowacyjnych rozwiązań i kierunków prac badawczych oraz innowacyjnych w obszarze OZE
  • znajomość innowacyjnych rozwiązań i kierunków prac badawczych oraz innowacyjnych w obszarze OZE
  • umiejętność poszukiwania i oceny nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych
  • bardzo dobra znajomość metodyk zarządzania projektami
  • zdolności analitycznego i krytycznego myślenia
  • mile widziane dodatkowe kursy i szkolenia związane z zarządzaniem projektami, związane energetyką odnawialną
  • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w praktyce
  • znajomość zagadnień dot. zarządzania i ochrony praw własności intelektualnej
  • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, MS Project
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu
  • umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole
  • samodzielność, sumienność
  • innowacyjność i kreatywność
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
  • możliwości rozwoju zawodowego
  • szansę na udział w inicjalizacji ciekawych projektów z obszaru energetyki odnawialnej

  Oferty kandydatów prosimy przesyłać klikając w przycisk:

  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876), przy ul. Ogrodowej 59a
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Odnawialna S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.