Oferta pracy

Kierownik Referatu do spraw uzgodnień i inżynierii ruchu w Wydziale Dróg i Transportu

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu O firmie

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Tadeusza Kościuszki 131

Wrocław

Twój zakres obowiązków

1) nadzór i koordynacja nad pracą Referatu ds. uzgodnień i inżynierii ruchu;

2) kontrola pracy wykonywanej przez pracowników ww. referatu;

3) monitorowanie i ocena w terenie stanu organizacji ruchu na drogach powiatowych, w tym elementów BRD;

4) współpraca z obwodami drogowymi w zakresie koordynacji działań związanych

z organizacją ruchu;

5) opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu działania referatu,

6) nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technicznej z zakresu inżynierii i organizacji ruchu;

7) przygotowywanie opinii i zatwierdzeń do projektów organizacji ruchu;

8) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

9) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych

i gminnych;

10) sporządzanie projektów organizacji ruchu;

11) współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

12) opiniowanie projektów technicznych branży drogowej;

13) bezpośrednia obsługa klientów (mieszkańcy, firmy wykonawcze, samorządowcy itp.) trafiających do Wydziału Dróg i Transportu;

14) przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestniczenie w postępowaniach

o zamówienia publiczne.

Nasze wymagania

1) spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1,3-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

2) wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane z zakresu budownictwa drogowego;

3) staż pracy: co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym naborem;

4) znajomość obsługi oprogramowania pakietu MS OFFICE;

5) posiadanie prawa jazdy kategorii B;

6) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 920

z późn. zm.);

- ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz.U. 2020 poz. 470

z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 438 z późn. zm),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

- Statut Powiatu Wrocławskiego, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIX/251/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 października 2010 r. ze zm.;

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr XXII/202/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. ze zm.

Mile widziane

1) znajomość obsługi oprogramowania do projektowania w środowisku CAD;

2) czytanie rysunku technicznego;

3) umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników,

4) umiejętność organizacji pracy własnej;

5) systematyczność, umiejętności analityczne;

6) umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień z zakresu powierzonych obowiązków,

7) umiejętność pracy w zespole,

8) zaangażowanie, inicjatywa własna, komunikatywność,

9) umiejętność pracy pod presją czasu.

  • Benefity

  • parking dla pracowników

Dodatkowe informacje

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

w budynku czterokondygnacyjnym z windą przy ul. T. Kościuszki 131 we Wrocławiu;

2. Praca administracyjno-biurowa często z narażeniem na sytuacje stresujące;

3. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji;

4. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;

5. Częstotliwość wyjazdów służbowych: częste wyjazdy w teren.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

2. kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego w zakładce Informacje o wolnych stanowiskach pracy pn.: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,

4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w wymaganiach niezbędnych (w przypadku pozostawania w stosunku pracy aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu);

5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

8. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

9. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawności w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L.2016.119.1oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – druk oświadczenia do pobrania wraz z kwestionariuszem osobowym ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego: w zakładce Informacje o wolnych stanowiskach pracy pn.: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11. oświadczenia, o których mowa w pkt 5,6,7 można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego: w zakładce Informacje o wolnych stanowiskach pracy pn.: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenia wymienione powyżej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

W celu usprawnienie procesu naboru proszę o podanie danych kontaktowych: nr telefonu lub adres

e-mail – podanie tych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. (godz. 15:45) na adres: Starostwa Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu ds. uzgodnień i inżynierii ruchu w Wydziale Dróg i Transportu”.

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania !

Zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani dalszych czynnościach i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 72 21 871 lub (71) 72 21 737.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl)

Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru na stanowisko urzędnicze przechowuje się w Wydziale Organizacyjno-Prawnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru tj. od daty zamieszczenia wyników naboru w BIP. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 6 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu z czynności, której Komisja sporządza protokół.