Oferta pracy

Kierownik Referatu ds. przygotowania i realizacji robót drogowych w Wydziale Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego

Powiat WrocławskiO firmie

Powiat Wrocławski

Tadeusza Kościuszki 131

Wrocław

Twój zakres obowiązków

1) Nadzór i koordynacja nad pracą Referatu ds. przygotowania i realizacji robót drogowych,

2) Nadzór i koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie projektowym i wykonawczym,

3) Kontrola pracy wykonywanej przez pracowników ww. Referatu;

4) Prowadzenie nadzoru nad robotami inwestycyjnymi i remontowymi z ramienia Starostwa:

- nadzór nad inwestycjami drogowymi z udziałem środków zewnętrznych – cały proces inwestycyjny od przekazania placu budowy do odbioru końcowego wraz z rozliczeniem finansowym budowy,

- nadzór nad inwestycjami drogowymi ze środków własnych – cały proces inwestycyjny od przekazania placu budowy do odbioru końcowego wraz z rozliczeniem finansowym budowy.

5) Nadzorowanie budów realizowanych przez wydział, uczestniczenie w naradach budowy, organizowanie i przeprowadzanie odbiorów robót.

6) Udział w odprawach i naradach roboczych organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

7) Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami drogowymi w zakresie przebudowy lub remontu dróg.

8) Sporządzanie planów w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów mostów, wiaduktów, przepustów i dróg.

9) Monitorowanie w terenie stanu nawierzchni jezdni, poboczy, rowów drogowych i innej infrastruktury drogowej.

10) Współpraca z Obwodami Drogowymi w zakresie bieżącego utrzymania i prowadzonych inwestycji.

11) Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie dróg powiatowych i urządzeń infrastruktury drogowej.

12) Przygotowywanie materiałów do przeprowadzania procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Wrocławski.

13) Udział w komisjach przetargowych dla zadań prowadzonych przez Wydział Dróg i Transportu - weryfikacja ofert pod względem rachunkowym i merytorycznym.

14) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla inwestycji drogowych i na potrzeby bieżącego utrzymania dróg (remonty i naprawy).

15) Opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych dla planowanych inwestycji drogowych.

16) Weryfikowanie kompletności dokumentacji projektowej wykonywanej na zlecenie Powiatu Wrocławskiego pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i rozwiązań projektowych.

17) Bezpośrednia obsługa klientów (mieszkańcy, firmy wykonawcze, samorządowcy itp.) trafiających do Wydziału Dróg i Transportu.

18) Obsługa sprzętu i urządzeń biurowych (telefon, komputer, kserokopiarka, skaner, itp.)

19) Współpraca z innymi wydziałami Starostwa Powiatowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Dróg i Transportu.

20) Wykonywanie innych prac na polecenie Dyrektora/Z-cy Dyrektora Wydziału.

Nasze wymagania

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa w specjalności drogi/budownictwo ogólne/inżynieria sanitarna;

6) staż pracy: minimum trzyletni;

7) znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office), obsługi oprogramowania kosztorysowego,

oraz innych urządzeń biurowych;

8) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

9) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920);

- ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470

z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);

- Statut Powiatu Wrocławskiego, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIX/251/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 października 2010 r. ze zm.;

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały nr XXII/202/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. ze zm.;

Mile widziane

1) uprawnienia projektowe/wykonawcze w specjalności inżynieryjnej drogowej,

2) doświadczenie w prowadzeniu budów (na stanowiskach np. kierownik projektu, kierownika budowy, inspektora nadzoru),

3) doświadczenie zawodowe lub odbycie stażu w strukturach samorządu terytorialnego,

4) doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych,

5) znajomość programu do obiegu korespondencji (np. Proton, Lotus Notes),

6) umiejętność zarządzania zespołem,

7) umiejętności przywódcze i negocjacyjne,

8) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

9) bardzo dobra organizacja pracy własnej,

10) umiejętność analitycznego myślenia,

11) umiejętność redagowania pism urzędowych,

12) organizacji pracy własnej,

13) systematyczność,

14) umiejętność efektywnej pracy w zespole,

15) rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista,

16) dobra postawa etyczna.

  • Benefity

  • parking dla pracowników

Dodatkowe informacje

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w marcu 2021 r. jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

- budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

ul. Ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;

- budynek czterokondygnacyjny z windą.

Stanowisko pracy:

- praca w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

- praca administracyjno-biurowa oraz terenowa;

- większość czynności administracyjno-biurowych wykonywana jest w pozycji siedzącej;

- częstotliwość wyjazdów terenowych: średnia;

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

2. kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego w zakładce Informacje o wolnych stanowiskach pracy pn.: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8. oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

9. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawności w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L.2016.119.1oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – druk oświadczenia do pobrania wraz z kwestionariuszem osobowym ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego: w zakładce Informacje o wolnych stanowiskach pracy pn.: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5-7 można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego: w zakładce Informacje o wolnych stanowiskach pracy pn.: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenia wymienione powyżej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

W celu usprawnienia procesu naboru proszę o podanie danych kontaktowych: nr telefonu lub adres e-mail – podanie tych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 10.05.2021 r. godz. 15:45) na adres: Starostwa Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław w kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu ds. przygotowania i realizacji robót drogowych w Wydziale Dróg i Transportu”.

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania !

Zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu. Najlepsi kandydaci będą po teście zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 72 21 873 lub (71) 72 21 737.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl)

Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru na stanowisko urzędnicze przechowuje się w Wydziale Organizacyjno-Prawnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru tj. od daty zamieszczenia wyników naboru w BIP. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 6 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu z czynności, której Komisja sporządza protokół.