Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Referatu Obsługi Środków Transportowych w Wydziale Logistyki

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 15.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Straż Miejska m.st. Warszawy

  [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]

  poszukuje kandydata na stanowisko

  Kierownik Referatu Obsługi Środków Transportowych w Wydziale Logistyki
  Miejsce pracy: Warszawa
  oferta pracy – 467

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisko należeć będzie kierowanie Referatem Obsługi Środków Transportowych w celu prowadzenia gospodarki środkami transportu Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym m.in.:

  • planowanie środków budżetowych w celu zabezpieczenia prawidłowego działania floty samochodowej Straży Miejskiej oraz współudział w sporządzaniu rocznego planu zamówień publicznych
  • przygotowywanie dokumentacji merytorycznej niezbędnej do dokonania zakupów środków transportowych oraz materiałów i usług związanych z ich utrzymaniem; udział w komisjach przetargowych
  • zapewnienie funkcjonowania całodobowego punktu kontrolno-diagnostycznego
  • gwarantowanie prawidłowej realizacji obsługi pojazdów oraz wydatków finansowych m.in. poprzez nadzór nad prawidłowym wykonywaniem analiz, zestawień i sprawozdań prowadzących do optymalizacji kosztów
  • zapewnienie prowadzenia dokumentacji związanej z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów poprzez realizację i rozliczanie zawartych umów oraz weryfikację rachunków i faktur

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
  • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
  • wykształcenie wyższe
  • co najmniej cztery lata stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej cztery lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem niniejszego stanowiska pracy
  • co najmniej cztery lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu flotą samochodową (lub co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie i jeden rok doświadczenia w kierowaniu ludźmi)
  • prawo jazdy kat. B
  • wiedza z zakresu przepisów gospodarowania środkami transportu
  • co najmniej podstawowa wiedza z zakresu przepisów Prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
  • co najmniej podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy o finansach publicznych
  • umiejętność obsługi programów MS Word (poprawne formatowanie tekstu) i MS Excel (w zakresie pracy z tabelami - w tym edycja i porządkowanie danych)

  Wymagania dodatkowe (pożądane):

  • wykształcenie w obszarze transportu, eksploatacji środków transportu, mechaniki
  • wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy
  • prawo jazdy kat. C

  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • CV (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)
  • list motywacyjny (podpisany własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo)
  • dokumenty potwierdzające niezbędne wykształcenie i staż pracy (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:

  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Środków Transportowych.”

  • oświadczenie (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści:

  „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………………….…………… (wpisać jakie).”

  Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 06.06.2019r. godz. 14:00

  • pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – 467” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
  • osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz.: 11:00 – 14:00), w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres:/smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – 467”
  • drogą e-mailową na adres: [email protected] – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 467” (łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB).

  UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

  Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. W toku rekrutacji, kandydaci mogą być zobowiązani do: przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy i aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; ergonomiczne stanowisko pracy; obsługa urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki; przemieszczanie się między budynkami; praca w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 22 598 60 11 lub 22 598 68 56. Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy można znaleźć w internecie: http://strazmiejska.waw.plhttp://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
  2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: [email protected] ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Środków Transportowych , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Środków Transportowych ;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.