Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

GMINA NIECHLÓW

6 00010 000 brutto / mies.

GMINA NIECHLÓW

Głogowska 31

Niechlów (pow. górowski)

Twój zakres obowiązków

1) nadzór, kierowanie oraz prowadzenie spraw z zakresu Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, zgodnie z określonymi zadaniami na poszczególnych stanowiskach,

2) kierowanie bieżącą pracą referatu, w szczególności:

- nadzór nad wykonywaniem wszystkich inwestycji gminnych i remontów obiektów mienia gminnego,

- opracowywanie planów potrzeb rzeczowych i finansowych z zakresu inwestycji

oraz remontów,

- inwentaryzacja wykonanej gminnej infrastruktury technicznej,

- uzgadnianie przebiegu sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz zgody na wejście w teren z inwestycją gminną,

- przygotowywanie dokumentacji technicznej i prawnej dla inwestycji gminnych

oraz remontów obiektów mienia gminnego,

- koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

- rozliczanie inwestycji i remontów, dokonywanie odbioru realizowanych zadań

i przekazywanie do eksploatacji,

- sprawdzanie pod względem merytorycznym wykonanych inwestycji i remontów,

- organizowanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie warunków gwarancji

oraz rękojmi, organizowanie przeglądów pogwarancyjnych,

- współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego,

- opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych,

- przygotowanie oraz prowadzenie projektów związanych z realizacją zadań gminy,

- nadzór nad realizacją wniosków jednostek pomocniczych gminy oraz OSP, dotyczących remontów,

- przygotowywanie wniosków i innej niezbędnej dokumentacji dla potrzeb pozyskania dofinansowania zewnętrznego,

- współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych,

- zarządzanie drogami wchodzącymi w skład zasobu gminy,

- planowanie finansowania zadań dotyczących modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wchodzących w skład zasobu gminy,

- koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg,

- koordynowanie prac związanych z wykaszaniem i utrzymaniem poboczy dróg gminnych,

- planowanie, przygotowanie i wykonanie remontów ujętych w budżecie gminy a wykonywanych przez pracowników obsługi,

- koordynowanie działalności podmiotów wykonujących usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej, oświetlenia gminy oraz nadzór nad ich działalnością, a także inwestycjami dotyczącymi oświetlenia drogowego,

- nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych,

- współpraca z zarządcami dróg, związana z budową oraz modernizacją dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy,

- dbanie o porządek, czystość i konserwację na świetlicach wiejskich, remizach, budynku urzędu oraz na terenach zielonych,

- zamawianie dostaw, usług i robót budowlanych wynikających z potrzeb referatu,

- zakup materiałów budowlanych,

- prowadzenie spraw związanych z budową i rekultywacją dróg gminnych i ich infrastruktury oraz bieżące ich utrzymanie:

a. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

b. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

c. typowanie dróg do remontów i inwestycji,

d. prowadzenie inżynierii ruchu,

- wykonywanie innych zadań powierzonych przez wójta w drodze zarządzeń bądź innych pełnomocnictw i upoważnień.

Nasze wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki zagospodarowanie przestrzenne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, architektura, budownictwo lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,

- minimum 4 lata stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy lub 3 lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy,

- obywatelstwo polskie,

- o stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienie na terytorium RP,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

- bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu m.in.:

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) ustawy o finansach publicznych,

3) ustawy prawo zamówień publicznych,

4) ustawy prawo budowlane,

5) ustawy o drogach publicznych,

6) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

8) ustawy prawo ochrony środowiska,

9) ustawy o ochronie przyrody.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

- gotowość do pracy w terenie,

- doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

- preferowane osoby z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym,

- doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

- wysoki poziom obsługi komputera, programów w pakiecie Ms Office, urządzeń biurowych,

- dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie,

- odporność na stres.

To oferujemy

Uwaga! Lista wymaganych dokumentów i szczegółowe warunki pracy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niechlów w zakładce Oferty pracy! (https://niechlow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1018&id=4232)

- praca biurowa, w tym wyjazdy w teren,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych (ksero, drukarka, niszczarka) obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godz. dziennie,

- budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych),

- obsługa petenta, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

- wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagrodzeń Urzędu Gminy Niechlów.