Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

GMINA WIERZBICAO firmie

 • Sienkiewicza 37
  Wierzbica (pow. radomski), mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 9 miesięcy temu
 • Kierownik

GMINA WIERZBICA

Sienkiewicza 37

Wierzbica (pow. radomski)

Wójt Gminy Wierzbca ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica.

Podstawa prawna:

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 393 ) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Kandydat powinien spełniać:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, 1629 i poz. 2219 oraz z 2019 r., poz. 492, 730 i poz. 959).

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, 
 3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 4. nie być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

1. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 3) wymogów co do kandydata lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy
  o spełnieniu tych wymagań,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy, zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych)
 • koncepcji funkcjonowania i rozwoju SPZOZ w Wierzbicy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy” należy składać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73 lub listownie na adres Urzędu w terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Wierzbica).
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Gminy Wierzbica. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 37.
 3. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w siedzibie SPZOZ w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 37.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy, na stronie internetowej Urzędu, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie SPZOZ w Wierzbicy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy