Kierownik w Instytucie Stefana Starzyńskiego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 12.04.2019
 • Ważna jeszcze 19 dni (do 12.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  KIEROWNIK
  w Instytucie Stefana Starzyńskiego
  Miejsce pracy: Warszawa

  Szukamy dynamicznej, kreatywnej i otwartej osoby, do zadań której będzie należało m.in.:

   

  • współtworzenie planów projektów edukacyjnych realizowanych przez zespół,
  • koordynowanie projektów edukacyjnych, w szczególności muzycznych (koncerty, imprezy masowe, wydawnictwa i in.),
  • produkcja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
  • osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu i obecność podczas wydarzenia,
  • nadzór nad poprawnością i obiegiem dokumentacji projektowej,
  • kontakt z kontrahentami i wewnętrzna współpraca w ramach instytucji,
  • wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

  Poszukujemy osoby:

  • z wyższym wykształceniem humanistycznym,
  • z doświadczeniem w kierowaniu zespołem,
  • z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku,
  • samodzielnej, odpowiedzialnej i dyspozycyjnej,
  • skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów,
  • potrafiącej radzić sobie w pracy pod presją czasu,
  • znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu dobrym,
  • o wysokiej kulturze osobistej.

  Mile widziane będą:

  • wiedza varsavianistyczna i / lub z obszaru historii, historii sztuki,
  • zainteresowanie kulturą współczesną, muzyką, teatrem, fotografią,
  • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,
  • prawo jazdy kat. B.

  W zamian oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • stabilne warunki pracy i płacy,
  • udział w organizacji jednych z najlepszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Warszawie.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym
  do 23.04.2019 r. na adres:

  Muzeum Powstania Warszawskiego
  ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

  z dopiskiem: „Kierownik- Instytut Stefana Starzyńskiego”

   

  lub za pomocą przycisku do aplikowania.

  Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

  Oświadczenia, o których mowa mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV
  oraz załączonych do niego dokumentach.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Powstania Warszawskiego informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.


  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa, dalej jako Muzeum.

  Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: [email protected] Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisu prawa: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.).
  W przypadku podania szerszego zakresu danych, w tym danych kontaktowych przetwarzane one będą na podstawie zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników.
  W przypadku, gdy w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9
  ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.


  Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne.

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.


  W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


  Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
  w tym nie będą poddawane profilowaniu.

  Wymagane dokumenty:

  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – wymagane, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.