Ta oferta pracy jest nieaktualna od 29 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

 • Biała Podlaska, lubelskie
 • Kierownik
 • 22.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE

  Ogłoszenie
  o konkursie na stanowisko:

  Kierownika
  w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie
  z siedzibą w Białej Podlaskiej

  Miejsce pracy: Biała Podlaska

  Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 708) w związku z § 2.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r.  w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu  sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 367) ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej.

  Liczba wolnych stanowisk – 1 etat - umowa o pracę.

  Terminy konkursu:
  • I etap – analiza formalna zgłoszeń - 24 kwietnia 2019 r.
  • II etap – część pisemna - 15 maja 2019 r. godz. 9:00
  • III etap – część ustna - 15 maja 2019r. godz. 13:00
  Oznaczenie konkursuKd. 111-3/19

  IV. Miejsce konkursu: Sąd Okręgowy w Lublinie duża sala konferencyjna
  im. B. Sekutowicza ul. Krakowskie Przedmieście 43.

  Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu
  Ministra Sprawiedliwości z dn. 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 367)
  Wymagane kwalifikacje:

  Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 708)

  Kierownikiem zespołu może zostać osoba:

  1)mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  2)posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ‑ strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

  3)która ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii lub pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, albo jest lekarzem posiadającym specjalizację z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób
  wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży,

  4)posiadająca minimum 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją,

  5)mająca nieposzlakowaną opinię,

  6)która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  7)przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  8)której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierownika.

  Wymagane od kandydata dokumenty:

  1)wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs ze wskazaniem sygnatury konkursu,

  1)życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

  2)oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii lub pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży,

  3)oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją,

  4)oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli  na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia  zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

  5)oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  6)oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  7)zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu i na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.
   
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie -  w terminie do 18 kwietnia 2019 r., wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie, z podaniem  oznaczenia konkursu bezpośrednio na biurze podawczym Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 w godzinach urzędowania Sądu tj. od 7.30  do 15.30 od poniedziałku do piątku, lub przesłanie za pośrednictwem
  operatora pocztowego na adres: Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43,  20–076 Lublin.
   
  Zgodnie z § 4 powołanego wyżej rozporządzenia o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
   
  Wszystkie informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej tut. Sądu http://lublin.so.gov.pl, zakładka oferty pracy i tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie  Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego
  w Lublinie – pod numerem telefonu 81-46 01 050. 
   
  Dokumenty ofert odrzuconych będzie można odebrać w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie w pokoju nr 23 ul. Krakowskie przedmieście 43.
  Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną protokolarnie zniszczone.