Oferta pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji” W celu przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby kolejnych i przyszłych procesów rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego wyrażenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi moich danych osobowych zawartych do dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Interwencyjno-Sprzętowego.”

Kierownik Wydziału Interwencyjno-Sprzętowego

Łódzki Zakład Usług KomunalnychO firmie

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 20 gru 2020
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Twój zakres obowiązków

 • przygotowuje propozycje zakupów samochodów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do odnawiania parku maszynowego i realizacji zadań produkcyjnych.

 • koordynuje zamówienia innych wydziałów na środki sprzętowo – transportowe.

 • przygotowuje materiały do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 • sprawuje nadzór nad efektywnym wykorzystaniem pracujących w wydziałach samochodach i sprzęcie budowlanym.

 • rozlicza faktury za usługi sprzętowe i transportowe.

 • ustala i weryfikuje normy paliwowe.

 • prowadzi całość spraw dotyczących eksploatacji urządzeń zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 • potwierdzanie i kontrola kart drogowych.

Nasze wymagania

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • nieposzlakowana opinia,

 • minimum wykształcenie średnie techniczne,

 • co najmniej 3 lata staż pracy w mechanice samochodowej,

 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

 • umiejętność współpracy z załogą,

 • wysoka kultura osobista,

 • dyspozycyjność.

O nas

Obecną działalność Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych stanowią zadania w zakresie:

gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym świadczenie usług w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury miejskiej,

bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz usuwanie szkód nadzwyczajnych,

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię cieplną i gorącą wodę, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, remonty i konserwacja kotłowni lokalnych,

utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami).

 • w terminie do dnia 20.12.2020r. do godz.12.00

 • Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.