Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Lisner Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, tel. (061) 849 55 54, zwana dalej administratorem. Kontakt z administratorem jest również możliwy mailowo pod adresem: [email protected].
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
a) niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) - c) powyżej,
b) do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
c) w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
d) przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody - dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane oraz podmiotom należącym do Grupy UTM.
5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Lisner Sp. z o.o.

Kierownik Wydziału Produkcyjnego

Lisner Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Lisner Sp. z o.o.

Strzeszyńska 38/42

Poznań

top
W ramach aktualnie prowadzonych rekrutacji poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Kierownik Wydziału Produkcyjnego
Miejsce pracy: Poznań
Opis stanowiska:
 • Zarządzanie procesem produkcji poprzez efektywne planowanie zatrudnienia, realizowanie sekwencji produkcyjnych zgodnie z planem oraz optymalne wykorzystanie materiałów i parku maszynowego;
 • Monitorowanie jakości produkowanych wyrobów poprzez podnoszenie świadomości jakościowej załogi oraz egzekwowanie przestrzegania reżimów jakościowych;
 • Zarządzanie zespołem podległych pracowników;
 • Nadzorowanie bezpieczeństwa pracy załogi poprzez podnoszenie standardów pracy oraz zapewnienie w tym celu odpowiednich zasobów i narzędzi;
 • Podejmowanie działań optymalizacyjnych zmierzających do obniżenia kosztów wytworzenia produktu poprzez analizę procesów, ich doskonalenie oraz wdrożenie nowych rozwiązań;
 • Udział we wdrażaniu i industrializacji nowych wyrobów.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja: Technologia Żywności, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale produkcji w firmie z branży spożywczej;
 • Doświadczenie w zarządzaniu dużą grupą pracowników;
 • Znajomość ogólnej technologii produkcji, współczesnych systemów jakości i procesów wytwarzania;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoko rozwinięte kompetencje liderskie;
 • Umiejętność zarządzania zespołem projektowym.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie będącej liderem w branży spożywczej;
 • Możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych w strukturach międzynarodowych;
 • Przyjazną atmosferę w energicznym i doświadczonym zespole;
 • Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta sportowa, kursy języków obcych).
bottom
W ramach aktualnie prowadzonych rekrutacji poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Kierownik Wydziału Produkcyjnego
Opis stanowiska:
 • Zarządzanie procesem produkcji poprzez efektywne planowanie zatrudnienia, realizowanie sekwencji produkcyjnych zgodnie z planem oraz optymalne wykorzystanie materiałów i parku maszynowego;
 • Monitorowanie jakości produkowanych wyrobów poprzez podnoszenie świadomości jakościowej załogi oraz egzekwowanie przestrzegania reżimów jakościowych;
 • Zarządzanie zespołem podległych pracowników;
 • Nadzorowanie bezpieczeństwa pracy załogi poprzez podnoszenie standardów pracy oraz zapewnienie w tym celu odpowiednich zasobów i narzędzi;
 • Podejmowanie działań optymalizacyjnych zmierzających do obniżenia kosztów wytworzenia produktu poprzez analizę procesów, ich doskonalenie oraz wdrożenie nowych rozwiązań;
 • Udział we wdrażaniu i industrializacji nowych wyrobów.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja: Technologia Żywności, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale produkcji w firmie z branży spożywczej;
 • Doświadczenie w zarządzaniu dużą grupą pracowników;
 • Znajomość ogólnej technologii produkcji, współczesnych systemów jakości i procesów wytwarzania;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoko rozwinięte kompetencje liderskie;
 • Umiejętność zarządzania zespołem projektowym.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie będącej liderem w branży spożywczej;
 • Możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych w strukturach międzynarodowych;
 • Przyjazną atmosferę w energicznym i doświadczonym zespole;
 • Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta sportowa, kursy języków obcych).

Ogłoszenie archiwalne