Oferta pracy

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Urząd miasta NowogardO firmie

 • plac Wolności 1, Nowogard
  Nowogard, zachodniopomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Urząd miasta Nowogard

plac Wolności 1

Nowogard

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie spraw związanych ze żłobkami i klubami dziecięcymi

 • Prowadzenie rejestru niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych

 • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem dziennych opiekunów

 • Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

 • Prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość

 • Nadzór i prowadzenie spraw z zakresu imprez masowych, zgromadzeń, zbiórek publicznych

 • Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej

 • Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych

 • Nadzór nad sprawami związanymi z akcją kurierską

 • Sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.

 • Co najmniej trzy lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym

 • Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ochronie danych osobowych, prawo o aktach stanu cywilnego, ochronie informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej, ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwie imprez masowych, zbiórkach publicznych, powszechnym obowiązku obrony, opiece nad dziećmi do lat trzech

 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Kandydat posiada obywatelstwo polskie, jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane

 • Umiejętność kierowania zespołem

 • Dobra organizacja pracy

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem

To oferujemy

 • Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego

 • Udział w szkoleniach i konferencjach związanych z wykonywaną pracą

 • Ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze

 • Niezbędne narzędzia pracy

 • Wsparcie ze strony pozostałych współpracowników

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dodatkowe informacje

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub pocztą na adres : Pl.Wolności 1 72-200 Nowogard do 11 maja 2021 roku do godz.15.30, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „Kierownik Wydziału SsiO”

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.