Oferta pracy

Kierownik Zespołu Testów Oprogramowania

SGB-BANK S.A.O firmie

SGB-BANK S.A.

Szarych Szeregów 23a

Poznań

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za
budowę i zarządzanie Zespołem Testów Oprogramowania

Kierownik Zespołu Testów Oprogramowania

Zakres odpowiedzialności

 • Budowa i koordynacja pracy zespołu testów;
 • Zarządzenie procesem testów w Banku;
 • Zarządzanie portfelem świadczonych usług testowych Banku;
 • Zarządzanie tworzenia dokumentacji testowej (wytyczne, procesy, procedury, raporty, itp.);
 • Wsparcie zespołów projektowych.

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe – kierunki Techniczne;
 • Min. 5 lat doświadczenia w obszarze testów oprogramowania, w tym min. 2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem testerów oprogramowania;
 • Preferowane doświadczenie w zarządzaniu testami i zespołami testów w złożonej strukturze zintegrowanych systemów i środowisk informatycznych instytucji finansowych (Bank, Firma Ubezpieczeniowa, itp.);
 • Umiejętność zarządzania procesem i zespołem testów oprogramowania;
 • Umiejętność identyfikacji i zarządzania ryzykiem w obszarze testów;
 • Umiejętności liderskie i komunikacyjne na wszystkich szczeblach organizacji;
 • Umiejętności miękkie, dotyczące, tzw. „People Management” – motywowanie, rozmowy okresowe, rozwój pracowników, mentoring, itp.;
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów testowych (strategia testów, plan testów, reporty z testów, itp.);
 • Znajomość narzędzi używanych w procesie realizacji i zarządzania procesem testów oprogramowania;
 • Rozumienie procesów dotyczących cyklu życia projektów IT;
 • Doświadczenie w pracy z Biznesem oraz Dostawcami oprogramowania;
 • Znajomość metodyk prowadzenia projektów, np. Agile, Waterfall, Kanban;
 • Certyfikaty branży IT:
  • managerski – np. Prince2, ITIL;
  • testerski: np. ISTQB Foundation/Advanced; IREB (dawniej REQB) lub podobny;
  • dotyczący metodyk prowadzenia i zarządzania procesami IT: Zarządzenie zmianą, ryzykiem, itp;
 • J. angielski B2.

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę
 • System szkoleń i programów rozwojowych
 • Opieka
  medyczna
 • Dofinansowanie
  do wakacji
 • Bezpłatny
  parking
 • Atrakcyjny
  PPE
 • Preferencyjne warunki pakietu sportowego
 • Dostęp do nowych technologii

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę SGB-Bankowi S.A. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji..”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w SGB-Banku S.A. procesów rekrutacyjnych."

 

Klauzula informacyjna:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, NIP 777-000-53-62, REGON 004848247, kapitał zakładowy: 411 383 100,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „Bankiem”.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

 

 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 • Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy