Ta oferta pracy jest nieaktualna od 16 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Kierownik Zmiany - Michałów Reginów

 • Michałów-Reginów (pow. legionowski), mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-05-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU JAKO
  KIEROWNIK ZMIANY
   
  Miejsce pracy: Michałów Reginów/k. Legionowa

  OPIS STANOWISKA

  • Kierowanie pracą kilkudziesięcioosobowego Zespołu
  • Motywowanie, wspieranie i zapewnianie rozwoju pracowników Zespołu
  • Przeprowadzanie cyklicznych ocen pracy Zespołu, planowanie pracy pracowników oraz ich szkolenie
  • Realizacja planów produkcyjnych i raportowanie ich wykonania
  • Zapewnienie najwyższych standardów jakościowych obowiązujących w Aryzta
  • Nadzorowanie, przestrzeganie i optymalizacja procesu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi standardami i systemami
  • Standaryzacja podległego obszaru w ramach procesu ciągłego doskonalenia
  • Aktywna współpraca z powiązanymi działami w zakresie doskonalenia standardów jakości, redukcji awaryjności, poprawy standardów BHP i ochrony środowiska

  JEŚli

  • Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane technologia żywności, techniczne)
  • Masz minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży FMCG
  • Jesteś gotowy do pracy w systemie 4-zmianowym
  • Posiadasz zdolności przywódcze i jesteś nastawiony na rozwój pracowników i planowanie ich ścieżek rozwoju
  • Jesteś osobą otwartą, kreatywną i poszukującą nowych rozwiązań
  • Potrafisz skutecznie motywować i angażować pracowników wyznaczając im priorytety zespołowe
  • Wiesz jak efektywnie należy komunikować się z zespołem i monitorować stopień realizacji zadań
  • Chcesz zdobywać doświadczenie w nowoczesnej międzynarodowej firmie

  OFERUJEMY

  • Przyjazne, dobrze zorganizowane środowisko pracy działające w oparciu o najwyższe standardy
  • Rozwój zawodowy w nowoczesnej i dynamiczne rozwijającej się organizacji
  • Szkolenia
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • System premiowy
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace
  • Bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty sportowej lub rekreacyjnej, karta lunchowa, ZFŚS)

  Kontakt

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’’.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

  W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez ARYZTA Polska sp. z o.o., (dalej „Spółka") danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.

  Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią dokumentu, która znajduje się poniżej.

  I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, jest ARYZTA Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zachodniej 10 w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy: 05-825) („Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000044470.

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

  1. W celu związanym z rekrutacją na stanowiska pracy oferowane przez administratora danych - podjęcie na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. W celu i zakresie określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych - Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
  3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z   prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami - realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

  III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

           Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi kadrowe oraz informatyczne – na podstawie umów powierzania przetwarzania danych.

  IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY.

         Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II    celów.

  VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

         Spółka ARYZTA Polska Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane,    przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  1. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  1. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

  a)          dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  b)         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

  c)          osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  d)         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  e)         dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

  a)          osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  b)         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  c)          administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  d)         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,

  e)         czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  1. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

  a)          przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

  b)         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ARYZTA Polska sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowiska pracy.
  2. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne. Należy podawać tylko takie dane osobowe, które w Pani/Pana ocenie są korzystne.

   

   

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.