Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2021

Ministerstwo Spraw ZagranicznychO firmie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

aleja Jana Chrystiana Szucha 23

Warszawa

top

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach
konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020
(ADK 2021 „A”)

Rozpoczęcie aplikacji: 4 lutego 2021

Początek konkursu: 13 października 2020

 

Główne obowiązki aplikanta:

 1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 3. znajomość dwóch języków obcych, w tym jednego języka obcego na poziomie co najmniej C1 i drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2,
 4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 2. życiorys (zgodnie ze wzorem),
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A),
 4. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 5. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

Etapy konkursu:

 1. sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,
 2. sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów),
 3. sprawdzian znajomości dwóch języków obcych,
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres),
 5. rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA:

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przed przystąpieniem do niego,
 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

Harmonogram konkursu

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które zostały zaplanowane w Warszawie, w następujących terminach:

 1. sprawdzian wiedzy ogólnej: 13 października 2020,
 2. sprawdzian umiejętności: 13 października 2020,
 3. sprawdzian znajomości języków obcych: 21-22 października (część pisemna) oraz 4-6 listopada 2020 (część ustna),
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego: 16-20 listopada 2020,
 5. rozmowy kwalifikacyjne: 2-4 grudnia 2020.

Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej, w sytuacjach uzasadnionych interesem służby zagranicznej.  

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2021A

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 4.217,00 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego TUTAJ

oraz złożenie kompletu dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłanie w terminie do 18 września 2020 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2021A

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85 oraz

mail: [email protected]


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 2. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Daniel Szczęsny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: [email protected]
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 6. Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym
  na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 8. Przysługujące prawa:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych [email protected];

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędy Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 - 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505, z 2014 r. poz. 1111, z 2016 r. 13485, z 2017 r. 1889, z 2018 r. 1559) oraz art. 39 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 1403, z 2017 r. poz. 161, z 2018 r. poz. 2040).
 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Materiały

 1. Wniosek
 2. Życiorys
bottom

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach
konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2020
(ADK 2021 „A”)

Rozpoczęcie aplikacji: 4 lutego 2021

Początek konkursu: 13 października 2020

 

Główne obowiązki aplikanta:

 1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 3. znajomość dwóch języków obcych, w tym jednego języka obcego na poziomie co najmniej C1 i drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2,
 4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 2. życiorys (zgodnie ze wzorem),
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A),
 4. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 5. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

Etapy konkursu:

 1. sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,
 2. sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów),
 3. sprawdzian znajomości dwóch języków obcych,
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres),
 5. rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA:

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przed przystąpieniem do niego,
 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

Harmonogram konkursu

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które zostały zaplanowane w Warszawie, w następujących terminach:

 1. sprawdzian wiedzy ogólnej: 13 października 2020,
 2. sprawdzian umiejętności: 13 października 2020,
 3. sprawdzian znajomości języków obcych: 21-22 października (część pisemna) oraz 4-6 listopada 2020 (część ustna),
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego: 16-20 listopada 2020,
 5. rozmowy kwalifikacyjne: 2-4 grudnia 2020.

Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej, w sytuacjach uzasadnionych interesem służby zagranicznej.  

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2021A

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 4.217,00 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego TUTAJ

oraz złożenie kompletu dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłanie w terminie do 18 września 2020 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2021A

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85 oraz

mail: [email protected]


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 2. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Daniel Szczęsny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: [email protected]
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 6. Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym
  na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 8. Przysługujące prawa:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych [email protected];

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędy Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 - 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505, z 2014 r. poz. 1111, z 2016 r. 13485, z 2017 r. 1889, z 2018 r. 1559) oraz art. 39 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 1403, z 2017 r. poz. 161, z 2018 r. poz. 2040).
 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Materiały

 1. Wniosek
 2. Życiorys

Ogłoszenie archiwalne