Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarze systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz lekarze w Dziale Transportu Sanitarnego

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Powstańców 52

Katowice

Katowice, dn. 18.11.2021 r.

Znak sprawy: NK.110.1.4.2021

l.dz. WPR/2312/11/2021 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarze systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz lekarze w Dziale Transportu Sanitarnego 

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. 2021 r., poz. 711 ze zm. oraz ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2021, poz. 1285 ze zm.

 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul Powstańców 52

40-024 Katowice

ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  • lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego:

Wymagane kwalifikacje zawodowe:

a) lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

anestezjologii i intensywnej terapii,
medycyny ratunkowej,
neurologii

               albo

lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne

               lub

 

b) lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

chorób wewnętrznych,
kardiologii,
chirurgii ogólnej,
chirurgii dziecięcej,
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii,
pediatrii

               lub

 

c) lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie:

chorób wewnętrznych,
pediatrii,
chirurgii ogólnej

i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.

 

  • lekarzy w Dziale Transportu Sanitarnego

Preferowane wymagania jak dla lekarza systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Umowa zawarta będzie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.10.2023 r.
 
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest obszar działania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
 
Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy i formularzem ofertowym, zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej WPR w Katowicach www.wpr.pl w zakładce ogłoszenia, BIP WPR oraz w Dziale Kadr i Płac (pokój nr 2.15).
 
Oferty należy składać w Dziale Kadr i Płac Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 9.00 w zaklejonych kopertach.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 15.12.2021 r.

 
Oferent jest związany ofertą do 30-tego dnia od upływu terminu składania ofert.
 
Oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze oferty poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.
 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zastrzega sobie prawo   do  przyjęcia wybranych ofert.
 
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem Konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej protest.
 
Oferent może również złożyć do Udzielającego Zamówienie umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

Ogłoszenie archiwalne