Oferta pracy

Konserwator - Kierowca

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHO firmie

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Powstańców 52

Katowice

Twój zakres obowiązków

 • prace konserwatorskie

Nasze wymagania

 • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, średniej lub ukończone kursy potwierdzające wymagane kwalifikacje (wymagane),

 • prawo jazdy kat. B (wymagane),

 • prowadzenie samochodów osobowych i dostawczych do 3t,

 • prace budowlane (tynkarskie, murarskie, posadzkowe, płytkowe),

 • umiejętność w wykonywaniu prac wod-kan-c.o.,

 • rzetelność, sumienność,

 • dobra organizacja pracy.

Mile widziane

 • uprawnienia w zakresie instalacji gazowych lub elektrycznych.

To oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy: Kwiecień 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny- własnoręcznie podpisany,

 • CV-własnoręcznie podpisany wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych zdefiniowanych w Kodeksie pracy, zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko: konserwator - kierowca”

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy.

 • kopie dokumentów aplikacyjnych powinny zostać zaopatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” i podpisem kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 31.03.2021 r. do godz. 12.00 w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach lub na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ul. Powstańców 52 40-024 Katowice.

Sposób składania dokumentów:

 • W zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko: "Konserwator - kierowca”"

 • Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

 • Za datę wpływu uważa się datę i godzinę złożenia aplikacji w miejscu określonym w p-kcie 6

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie zwraca złożonych dokumentów. Oferty kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone.