Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Kokotowie, REGON: 356266133, NIP: 6792670020, 32-002 Kokotów 913, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000594518.

adres korespondencyjny: 32-002 Kokotów 913

e-mail: [email protected]

telefon: 533 720 860

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku rekrutacją na stanowisko pracy wskazane w naszym ogłoszeniu, jak również – w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody – dla celów ewentualnych przyszłych rekrutacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe kandydatów dozwolone lub wymagane w świetle przepisów prawa do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. następujące kategorie danych osobowych:

(i)        imię (imiona) i nazwisko

(ii)       imiona rodziców kandydata

(iii)      data urodzenia

(iv)       miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

(v)        wykształcenie

(vi)       przebieg dotychczasowego zatrudnienia

(vii)      ewentualne inne dane osobowe, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Nieprzekazanie przez kandydata ww. danych może w konkretnych przypadkach uniemożliwić udział w procedurze rekrutacyjnej.

 

Podanie przez kandydata w toku rekrutacji jakichkolwiek innych niż ww. danych osobowych (w tym wizerunku) jest dobrowolne, nie ma wpływu na przebieg i wynik procesu rekrutacji, w szczególności nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia kandydatury w procesie rekrutacji.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody w związku rekrutacją na stanowisko pracy wskazane w naszym ogłoszeniu, jak również – w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody – dla celów ewentualnych przyszłych rekrutacji.

Przetwarzamy także dane osobowe w celu wykonania niektórych obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie.

Możemy ponadto przetwarzać Twoje dane osobowe podane w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

(i)        związane z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu - przez okres jednego roku od dnia ich udostępnienia, a

(ii)       w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów ewentualnych przyszłych rekrutacji - przez okres trzech lat od dnia ich udostępnienia.

Po upływie powyższego okresu dane zostaną usunięte, chyba, że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych lub do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie).

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy - Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane - W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo - Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i za granicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

 

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień, kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: [email protected] .

Prawo dostępu do danych- Masz prawo żądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych - Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych - Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych - Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

(i)        nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

(ii)       cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,

(iii)      wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

(iv)       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

(v)        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się obowiązku prawnego.

Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych:

(i)         jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych,

(ii)       jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych,

(iii)      jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw,

(iv)      w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie - Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu - Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni - Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwości ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: [email protected]

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Będziemy Cię niezwłocznie informować o każdej zmianie zasad przetwarzania danych osobowych.

 

EKOPLAST

Konstruktor - Technolog stolarki aluminium

EKOPLASTO firmie

EKOPLAST

Kokotów 913

Kokotów (pow. wielicki)

toptoptop
top
EKOPLAST Spółka Akcyjna producent stolarki aluminium w związku dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników
na stanowisko:

 Konstruktor - Technolog stolarki aluminium

Miejsce pracy: Kokotów (pow. wielicki)

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie i wycena oferty asortymentu stolarki aluminium;
 • Konstruowanie nowych wyrobów oraz doskonalenie produkowanych wyrobów stolarki aluminium;
 • Nadzór konstrukcyjny i technologiczny nad produkcją stolarki aluminium.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne;
 • Doświadczenie pracy w branży stolarki aluminium;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, umiejętności tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej;
 • Umiejętność samodzielnego prowadzenia projektu;
 • Znajomość oprogramowania CAD, Excel;
 • Znajomość oprogramowania do wyceny stolarki aluminium;
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i konsekwencja w realizacji celów.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w międzynarodowej firmie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) 
klikając w przycisk:

aplikuj

Rozpatrujemy wszystkie aplikacje, zastrzegając sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do EKOPLAST S.A. zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie danych dla celów przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w treści CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 
bottom
EKOPLAST Spółka Akcyjna producent stolarki aluminium w związku dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników
na stanowisko:

 Konstruktor - Technolog stolarki aluminium

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie i wycena oferty asortymentu stolarki aluminium;
 • Konstruowanie nowych wyrobów oraz doskonalenie produkowanych wyrobów stolarki aluminium;
 • Nadzór konstrukcyjny i technologiczny nad produkcją stolarki aluminium.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne;
 • Doświadczenie pracy w branży stolarki aluminium;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, umiejętności tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej;
 • Umiejętność samodzielnego prowadzenia projektu;
 • Znajomość oprogramowania CAD, Excel;
 • Znajomość oprogramowania do wyceny stolarki aluminium;
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie i konsekwencja w realizacji celów.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w międzynarodowej firmie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) 
klikając w przycisk:

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do EKOPLAST S.A. zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie danych dla celów przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w treści CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 

Rozpatrujemy wszystkie aplikacje, zastrzegając sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne