Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Konsultant

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIUO firmie

3 5003 900 brutto / mies.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU

Tadeusza Kościuszki 131

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie zadań w zakresie:

 • a) usamodzielnień wychowanków,

 • b) odpłatności rodziców biologicznych.

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w niżej wymienionych zakresach skutkujących:

 • a) opracowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o przyznawanie świadczeń pieniężnych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z tytułu: kontynuowania nauki, usamodzielnienia, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

 • b) przygotowywaniem decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie bądź zwolnienie z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej.

 • Nadzór nad dokumentacją potrzebną do wydawania decyzji dotyczących świadczeń, o których mowa wyżej.

 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji.

 • Współudział w tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia i nadzór nad jego realizacją.

 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wytaczania na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych oraz reprezentowanie w tych sprawach jednostki przed właściwymi sądami.

 • Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami

 • i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi, instytucjami działającymi na rzecz rodzin, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne,

 • staż pracy: 2 letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,

 • umiejętność – specjalność

 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej

 • inne (wpisać jakie)

 • preferowane osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych oraz opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych,

 • dobra organizacja pracy,

 • znajomość pakietu MS Office,

 • dyspozycyjność,

To oferujemy

 • Pracę jednozmianową

 • wynagrodzenie 3.500 zł – 3.900 zł + dodatek stażowy

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny,

 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

 • Kopie świadectw pracy.

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej.

 • Oświadczenie kandydata o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 • Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy